تبلیغاتهـمـه چیـز راجـب سـروایـول سـرور هـا

هـــی ســـلام بـه هـمـه دوسـتـان عـزیـز و گـل مـن ” Amir.Romeo ” هسـتم و امروز می خوایم در

 مورد سـروایـول در سـرور هـا صـحـبـت کـنیـم . 

________________________________

خــب هـمـتون می دونـیـد کـه تـو ایـران هـم سـرور هـایی داریم پس مـن بـرای شـروع آموزش از 

سـرور  کـاسـپیـن شـروع می کـنـم .

دلیـل : چـون کـه هـم شـلوغـه هـم این کـه مـدیر سـایـت تـوش هسـتش

سـرور کـاسپـین : 10.7.229.217

________________________________

قـدم اول

خـب اول شـمـا یـه یـوزر نیـم مـنـاسـب و خـوب بـرای شـروع بـازی تـو سـرور نیـاز دارید .

وقتـی کـه ماین کـرافـت رو بـاز می کـنیـد یـه یـوزر نیـم می خـواد . اون یـوزر نیـم هـم دقیقـا اسـم

شـما تـو سـروری هسـت کـه می خواید بـازی کـنید . پـس بـرای ایـن که از یـه اکـانت اسـتفاده کـنید

بـایـد حـتـمـی هـر سـری کـه مـاین کـرافـت رو بـاز می کـنیـد از یـک یـوزر نیـم اسـتفـاده کـنیـد .

بـه طـور مثـال : UFRomeo – Soroushjalili2 – 123321 یـا هـرچـیزی  کـه دوسـت دارید

قـدم دوم

خـب شـمـا بـایـد مـراحـل زیـر رو طـی کـنیـد

Multiplayer – Add Server

خـب بـاید در قسـمـت ” Server Address ” ای پی سـرور رو بنـویسـیـد و بر روی گـزینـه Done

کیـلیـک کـنیـد .

حـالا اگـه ای پی سـرورتـون رو درسـت زده بـاشیـد ، اون بـر روی لیـسـت سـرور هـاتـون میـاد

خـب حـالا بـایـد روی سـرور مـورد نـظـرتـون کیـلیـک کـرده و بـر روی join server کیـلیـک کـنیـد

قـدم سـوم 

خـب حـالا بـایـد دکـمـه ” T ” بـزنیـد و کلـمـه زیر رو بـنویسـیـد

Register 123 123/ کـه بـایـد جـای 123 اول رمزتـون و جـای 123 دوم هـم تکـرار رمز قبلیـتون رو بنویسید

حـالا کـافیـه هـر بـار کـه وارد بـازی میشـید بـا زدن دکـمه ” T ” کلمـه زیر رو بنویسـیـد

Login 123/ کـه بـاز هـم بـایـد جـای 123 رمزی کـه موقع Register کردن وارد کردید رو بنویسید .

حـالا بـایـد بـا چیـزی کـه بـر دسـت دارید ( مـعمولا سـاعـته یـا تابلو یـا قـابــ عکـس ) کیـلیـک راسـت کـنیـد .

همیـن طور کـه میبینـید مـاننـد چسـت اون بـالا وسـایلی داره کـه اونا واقعا وسـایل مورد نیـازتون نیستـنـد .

بـا نگـه داشـتن موس روی هرکدوم ( بـدون هیـچ کیـلیکـی ) می تـونیـد اسـمشـو ببیـنیـد ولـی چـون مـا ایـن

جـا بـا سـروایـول کـار داریم بـایـد روی آیتـمی بـزنیم کـه مـارو بـه سـروایـول می بـره . مثـلا تـو سـرور

کـاسپیـن بـایـد بـر روی دایـمـند کیـلیـک کـنیـد .

قـدم چهـارم

حـالـا شـمـا بـه قـسـمـت لـابـی سـرور هـدایـت می شویـد کـه بـایـد بـا زدن دکـمه ” T ” کلـمـه زیر رو تـایـپ

کـنیـــــــــــــــــــد .

Tpa UFRomeo/ کـه بـایـد جـای UFRomeo اسـم یـکـی از بـازیکـن هـای بـازی کـه در حـال چـت کردنـه رو

بـنویسـیـد ( بـا ایـن کـار اگـه اون بـازیکـن درخواسـتـتون رو تـایــیــد کـرد بـه سـمتـش تلپـورت می شـوید )

حـالا بـایـد یـک جـای مـنـاسـب بـرای ( سـاخت خـونـه – پرورش حیـوانـات – کشـاورزی – نـدر و … ) پیـدا

کـنیــد . خـب حـالا کـه خـونـتون رو سـاختـید بـایـد یـه چـسـت داخل خـونـتون بـزارید کـه خـونـتون Claim

کـنیـد کـه ایـن کـار بـاعـث می شـه تـا کـسی نـه در خـونـتون رو بـاز کـنـه نـه در چسـتـتون رو و نـه چیـز

دیگـه کـه می تونیـد بـا بیـل طلایی کـه بهـتون بـازی می ده بـر روی خـاک کیلیـک راست کـنیـد و اگـه جایی

بـه جـای خـاک طلایی یــا هـر بـلوک دیگـه ای شـد یعـنی اون قسـمـت Claim شدسـت . حـالا اگه می

خـوایـد بـا کسـی شریـکـی زندگی کـنیـد یـا این کـه کاری کنیـد شخص مورد نظـرتون بـتونـه در چست و در

رو بـاز کـنـه و از امـکـانـات شـما استفـاده کـنـه بـایـد کلـمـه زیر رو تـایپ کـنیـد .

Trust UFRomeo/ کـه بـایـد جـای UFRomeo اسـم بـازیکـن مـورد نظـر بـنویسـید . حـالا اگـه شـمـا پشـیمون

شـدید می تونیـد همون بـازیکـن رو کـاری کـنیـد تـا دیگـه نـتونه از امـکـانـاتـتون استفـاده کـنه کـه بـاید کلـمه

زیـر رو تـایپ کـنیـد .

UnTrust UFRomeo/ کـه بـاز هـم می گـم بـایـد جـای UFRomeo بـازیکـنی کـه قبـلا Trust کـرده بـودید رو

بنـویسـیـد .

نـکـات و آموزش هـای ریز

-شـمـا وقـتی وارد سـرور سروایـول می شویـد عـلاوه بـر لـول ، پـول هـم داریـد کـه می توانیـد از بـالا

سمـت راسـت اون رو بـبـینـید

-شـمـا وقـتی وارد بـازی می شـید بـرای راحـت تـر شـدن کـارتـون می تـونیـد عبـارت Kit/ رو بنـویسـید

و روی هر چـهار آیـتم پـالا کیـلیـک کـنیـد تـا وسـایل اولیـه بـرای هر کـاری رو بگیـرید .

-شـما بـا نوشـتن Tpa UFRomeo/ ( جـای UFRomeo شخـص مـورد نظـرتـون ) می تـوانـیـد بـه جـایی کـه

اون شخـص هسـت تلپورت شیـد و اگـه درخواسـت رو تـاییـد نکرد شـما تلپـورت نمی شـیـد . تـوجـه داشـته

بـاشیـد کـه بـرای تلپـورت شـدن بـایـد هیچ حرکـتی بـد از Tpa کردن نکـنیـد و بعـد 3 ثـانیـه تلپـورت شیـد

-اگه کسـی بـه شـما Tpa داد می توانیـد بـا Tpyes/ تـایـیـد کـنیـد و بـا Tpno/ رد کـنیـد .

-بـرای ایـن کـه دیگـه خـونـتون رو گـم نکـنیـد بـاید بـرید داخل خونـتون و کـد SetHome/ رو بزنیـد و حـتی اگـه

تو دور ترین نقـطـه زمیـن بـاشیـد هم بـا نوشـتن Home/ بر می گردید خونـتون

-بـرای خریـد کردن از فروشگـاه دیگـران می توانیـد بنویسید —> Pshop UFRomeo/ کـه باید جای UFRomeo

اسـم کسـی کـه می خواید بریـد فروشگـاهش رو بنویسـیـد

-برای فرسـتادن پول بـه افراد دیگـه بـایـد این کلمه رو بنویسید —> Pay 500 UFRomeo/ کـه جای 500 بـاید

مقدار پولی کـه می خواید بفرسـتید رو بنویسـیـد و جای UFRomeo هم اسـم کـسی کـه بهش می خواید

پول رو بدید رو .

-اگـه شـما موقع معدن تو ارتفاع افتادین و مردین یـا هرجـا دیگـه کـه مردین وقـتی میمیرید بـه صفحـه لابی

بـازی منتـقل می شیـد کـه بـاید بنویسیـد Back/ تـا ایـتم هـاتـون رو بردارید و بعد این کـه برداشـتیـد بـاید

بنـویسیـد Home/ کـه بـرگردید خـونـتون

-اگـه شـما فـروشـگـاه سـاخـتیـد می تونیـد بـا SetPshop/ فروشگاهتون رو Set کـنیـد

-برای چـت کردن بـاید دکـمـه ” T ” رو بزنید و بـرای اینـکـه بـا یکی خصـوصی حرف بزنید بدون این کـه کسی

چـتـتـون رو ببیـنـه بـاید بنویسید Tell Soroushjalili2 Salam/ کـه جای soroushjalili2 باید اسم کسـی کـه

می خوایـد بـاهاش چـت کـنیـد رو بـنویسـید و جـای Salam هم بـاید حرفـتون رو بنویسـید .

Warp هـا 

مـا سـه نـوع Warp داریم .

1- Shop ( خریـد کردن )

2- Pvp ( جنگیـدن )

3- End ( اندر دراگون )

_________________

1- Shop

شـاپ محلـیـه کـه می تونیـد از اون جـا هرچـی کـه می خوایـد رو بخـرید یـا بفروشیـد . ایـن طوریه

کـه شـما بـاید جلـوی آیـتم مورد نظـرتون وایسـید . بـا تابلـو پـاییـن می تونیـد بخـرید و بـا تـابـلو بـالا

می تونیـد بفروشـید کـه می تونیـد بـا فروخـتن پول زیـادی بگـیرید .

بـرای ورود بـه Shop بـاید کـد WarpShop/ رو بزنیـد

1- Pvp

شـمـا تـو سـروایـول نمی تونیـد بـه هیچ عنـوان کسـی رو بزنیـد یـا بکـشیـد و بـرای جـنگیـدن و گرفـتن

ایـتم هـای شخـص بـاید وارد PVP شیـد .

بـرای ورود بـه Pvp بـایـد کـد WarpPvp/ رو بنـویسـید

2- End

بـه نظـرم بـه تنهـایی انـد نرید چون کـه همه وسـایلـتون نـابود می شـه و حـتمی بـایـد چـند نفـره بـرید

و انـدر دراگون رو بکشیـد کـه کار آسونـی نیسـتــــ !

بـرای ورود بـه End بـایـد کـد WarpEnd/ رو بنویسـید

هیـل و فـیس

فـیس : کسـایی هـسـتنـد کـه همیشـه بـه بـازیکـنـای جـدید و دیگـر بـازیکـن هـا کـمک می کـننـد

هیـل : کسـایی هسـتنـد کـه فقط بـه فـکر خـودشـون هسـتند و همـه جـوره می خوانـد بـه بقیـه

آسیـب بـرسـونـنـد

_________________

بـه نظـر مـن نـه هیـل بـودن خـوبـه نـه فـیس بودن جفـتشو بـاهم بـاید داشـته بـاشیـد تـا موفق شیـد

یعـنی ایـن کـه بـا بقیـه خوب بـاشید و داداش داداش کـنیـد ولی از یـه طرف بـه بقیه بـه طور پنـهان آسیب

برسـونیـد و تـا می تونیـد طـرفـو خر کـنیـد 🙂 .

_________________

ترفـنـد هـای سـرور

– همیـن طور کـه گفـتم هم هیـل بـاشیـد هـم فـیس یعنـی بــه یکی بگـی Tpa بده بهـت دایمـند بدم خـب

بـا ایـن حرف صد در صد بقیـه بازیکـنـا می گـن عجـب مرد خـوبی ولی در واقعـیت وقتی Tpa داد بـا کبـریت

آتیشـش بـزن و وسـایلـشو بردار و همـین بـهت طرف فحش داد بگو نـامرد من بهـت دایـمـند دادم تو فحش

می دی ؟ بـد ایـن طوری هـمه بـاهات خـوب می شـن و تو می تونـی حسـاب هـمه رو برسـی

– هیـچ وقـت بـا کسـایی کـه VIP هسـتنـد در نیـوفـت

– به یـکی بگـو کـی دایمـنـد می خـواد همش 1000 تومـن مـنم بهـتون 6 تـا دایـمـند می دم وقتی اومد

و بهـتون پـول داد بهـش هیچی نـدیـن و بگـین  عــه چـرا نمی شـه داد و اگـه گفـت بـایـد Q بزنیـد اصـلا

چـت نکـنیـد و بریـد خـونـتون بـه معـدنـتون ادامـه بـدید 🙂

_______________

شـعـار مـا : گـرگ نبـاشـی سـرور بـرات نمی چـرخـه !

______________

دوسـتان تـا اون شـعـار سـرورم بـهـتون گـفتـم پسـ لایـک کـنیـد 🙂 امیـد وارم تـاییـد شـه

 

 

 

71+
اگه شما هم دوست دارین اطلاعاتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و نویسنده سایت بشین اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.