هتل 200 تخته

سلام به نام خدایی که ناچ رو افرید امروز با اولین مطلبم اومدم که ساخت یک هتل 200 تخته هستش اول کامند بلاک با نوشتن give name command_block/ به جای name اسم تون رو بنویسید بعد توی کامند بلاک کامندی که از این جا کپی کردید اون جا پیست کنید بعد کامندبلاک رو روشن کنید یک تخم مرغ بهتون می ده بعد اون رو روی زمین بزنید

 

/summon FallingSand ~ ~5 ~2
{Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-4 ~ ~1 ~80 ~ air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p[r=170] spawn_egg 1 91 {display:{Name:”Create_Hotel”},HideFlags:127,Silent:1,ench:[{id:34,lvl:10}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {text:”let’s go !…”,color:green}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~7 ~-1 ~-6 command_block 0 replace {Command:
/summon FallingSand ~ ~10 ~-2
{Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-91 ~ ~ ~90 ~-1 air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_building_min=1] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a building 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p[r=170] spawn_egg 1 91 {display:{Name:”Create_Hotel”},HideFlags:127,Silent:1,ench:[{id:34,lvl:10}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {text:”finish !”,color:yellow}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~-1 ~-87 ~2 air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[type=ArmorStand]},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-18 ~44 ~-18 ~18 ~44 ~18 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=del] ~ ~ ~ /fill ~ ~ ~ ~-7 ~100 ~4 air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=del] ~ ~ ~ /tp @e[name=del] ~-20 ~ ~26},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=del] ~ ~ ~ /fill ~ ~ ~ ~8 ~100 ~-4 air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~10 ~-11 ~-13 {NoGravity:1,Small:1,CustomName:del,Invisible:1,CustomNameVisible:1,Equipment:[{},{},{},{},{Damage:1,id:log2}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~40 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~36 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~32 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~28 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~24 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~20 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~16 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~12 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~8 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-17 ~0 ~-17 ~17 ~3 ~17 ~-17 ~4 ~-17},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-13 ~0 ~9 ~-14 ~16 ~8 glowstone},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-12 ~3 ~6 ~-11 ~3 ~11 quartz_block 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-13 ~3 ~7 ~-13 ~3 ~6 quartz_block 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-14 ~3 ~7 ~-14 ~3 ~6 quartz_stairs 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-15 ~2 ~7 ~-16 ~2 ~6 quartz_block 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-15 ~2 ~8 ~-16 ~2 ~8 quartz_stairs 3},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-15 ~1 ~11 ~-16 ~1 ~9 quartz_block 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-14 ~1 ~11 ~-14 ~1 ~10 quartz_stairs 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-13 ~0 ~11 ~-13 ~0 ~10 quartz_stairs 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-10 ~1 ~8 acacia_door 8},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-10 ~0 ~8 acacia_door 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~13 ~0 ~-10 bed 2},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~13 ~0 ~-11 bed 10},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~11 ~0 ~-10 ~16 ~0 ~-10 carpet 3},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~11 ~0 ~-10 ~16 ~2 ~-10 air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~10 ~0 ~-10 ~16 ~3 ~-10 ~10 ~0 ~-11 move},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~10 ~0 ~10 ~16 ~3 ~16 ~10 ~0 ~-11},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~10 ~0 ~10 ~16 ~3 ~16 ~10 ~0 ~-4},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~10 ~0 ~10 ~16 ~3 ~16 ~10 ~0 ~3},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~10 ~1 ~13 spruce_door 8},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~10 ~0 ~13 spruce_door 2},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~11 ~0 ~11 crafting_table},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~11 ~1 ~15 glowstone},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~11 ~0 ~15 acacia_fence},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~16 ~0 ~11 chest 3},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~15 ~0 ~11 chest 3},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~13 ~0 ~16 bed 8},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~13 ~0 ~15 bed 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~14 ~0 ~16 bed 8},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~14 ~0 ~15 bed 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~16 ~0 ~16 ~11 ~0 ~11 carpet 3 replace carpet 10},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~10 ~0 ~10 ~16 ~3 ~10 wool 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~10 ~0 ~16 ~10 ~3 ~10 wool 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-16 ~0 ~-16 ~-10 ~3 ~-10 ~-16 ~0 ~-2},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-16 ~0 ~-16 ~-10 ~3 ~-10 ~-16 ~0 ~-9},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-10 ~1 ~-12 spruce_door 8},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-10 ~0 ~-12 spruce_door 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-13 ~0 ~-11 acacia_stairs 2},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-11 ~0 ~-16 crafting_table},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-11 ~1 ~-14 glowstone},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-11 ~0 ~-14 acacia_fence},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-16 ~0 ~-16 chest 5},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-15 ~0 ~-12 bed 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-16 ~0 ~-12 bed 9},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-15 ~0 ~-13 bed 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-16 ~0 ~-13 bed 9},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-16 ~0 ~-16 ~-11 ~0 ~-11 carpet 3 replace carpet 10},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-16 ~0 ~-10 ~-10 ~3 ~-10 wool 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /fill ~-10 ~0 ~-16 ~-10 ~3 ~-10 wool 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~9 ~0 ~16 ~9 ~0 ~10 ~9 ~0 ~-11},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~9 ~0 ~16 ~9 ~0 ~10 ~9 ~0 ~-4},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~9 ~0 ~16 ~9 ~0 ~10 ~9 ~0 ~3},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~9 ~0 ~16 ~9 ~0 ~10 ~9 ~0 ~10},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~9 ~0 ~10 wooden_slab 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~9 ~0 ~11 beacon},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~9 ~0 ~12 wooden_slab 2},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~9 ~0 ~14 wooden_slab 2},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~9 ~0 ~15 beacon},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~9 ~0 ~16 wooden_slab 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-9 ~0 ~11 wooden_slab 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-9 ~0 ~-16 ~-9 ~0 ~-10 ~-9 ~0 ~4},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-9 ~0 ~-16 ~-9 ~0 ~-10 ~-9 ~0 ~-2},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /clone ~-9 ~0 ~-16 ~-9 ~0 ~-10 ~-9 ~0 ~-9},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-9 ~0 ~-10 beacon},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-9 ~0 ~-11 wooden_slab 2},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-9 ~0 ~-13 wooden_slab 2},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-9 ~0 ~-14 beacon},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-9 ~0 ~-15 wooden_slab 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=fl] ~ ~ ~ /setblock ~-9 ~0 ~-16 wooden_slab 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-1 ~-1 ~ ~90 ~-1 redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~5 ~0 ~-6 command_block 0 replace {Command:
/summon FallingSand ~ ~5 ~-2
{Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-1 ~ ~ ~85 ~-1 air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~1 ~0 ~2 redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~1 ~ ~ ~-76 ~ air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-16 ~0 ~-8 ~-16 ~0 ~-6 bookshelf},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-16 ~0 ~-16 ~-16 ~0 ~-14 bookshelf},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /setblock ~-16 ~1 ~-10 beacon},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /setblock ~-16 ~0 ~-10 bookshelf 0 replace},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /setblock ~-16 ~0 ~-4 acacia_stairs 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /setblock ~-15 ~0 ~-4 birch_fence_gate 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-12 ~0 ~-4 ~-14 ~0 ~-4 planks 3},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-12 ~0 ~-14 ~-12 ~0 ~-4 planks 3},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /setblock ~-12 ~0 ~-15 birch_fence_gate 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /setblock ~-12 ~0 ~-16 acacia_stairs 2},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-16 ~0 ~-16 ~-13 ~0 ~-5 carpet 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /setblock ~0 ~7 ~0 glowstone},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~0 ~8 ~-1 ~0 ~8 ~1 glowstone},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-1 ~8 ~0 ~1 ~8 ~0 glowstone},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-2 ~9 ~0 ~2 ~9 ~0 glowstone},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~0 ~9 ~-2 ~0 ~9 ~2 glowstone},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-1 ~9 ~-1 ~1 ~9 ~1 glowstone},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~5 ~9 ~5 ~-5 ~7 ~-5 air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-11 ~10 ~11 ~-13 ~10 ~6 quartz_block 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-11 ~10 ~11 ~-13 ~11 ~6 air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /clone ~-16 ~0 ~6 ~-11 ~5 ~11 ~-16 ~6 ~6},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-12 ~5 ~6 ~-11 ~5 ~11 quartz_block 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-13 ~5 ~7 ~-13 ~5 ~6 quartz_stairs 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-14 ~4 ~7 ~-14 ~4 ~6 quartz_stairs 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-15 ~3 ~7 ~-16 ~3 ~6 quartz_block 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-15 ~3 ~8 ~-16 ~3 ~8 quartz_stairs 3},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-15 ~2 ~9 ~-16 ~2 ~9 quartz_stairs 3},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-15 ~1 ~11 ~-16 ~1 ~10 quartz_block 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-14 ~1 ~11 ~-14 ~1 ~10 quartz_stairs 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-13 ~0 ~11 ~-13 ~0 ~10 quartz_stairs 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-10 ~0 ~10 ~-10 ~1 ~10 air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-17 ~-1 ~12 ~-10 ~15 ~5 quartz_block 0 hollow replace air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-17 ~11 ~-17 ~17 ~11 ~17 carpet 10 replace air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-17 ~14 ~-17 ~17 ~14 ~17 quartz_block 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-17 ~10 ~-17 ~17 ~10 ~17 quartz_block 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-17 ~0 ~10 ~-17 ~14 ~-16 stained_glass_pane 11 replace air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-17 ~0 ~-10 ~-17 ~14 ~-10 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-17 ~0 ~-3 ~-17 ~14 ~-3 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-17 ~0 ~4 ~-17 ~14 ~4 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-17 ~0 ~11 ~-17 ~14 ~11 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-16 ~0 ~12 ~-17 ~14 ~12 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-15 ~0 ~12 ~-15 ~14 ~12 stained_glass_pane 11},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-12 ~0 ~12 ~-14 ~14 ~12 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-11 ~0 ~12 ~-11 ~14 ~12 stained_glass_pane 11},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-9 ~0 ~12 ~-10 ~14 ~12 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-9 ~0 ~16 ~-9 ~14 ~13 stained_glass_pane 11},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~16 ~0 ~17 ~-8 ~14 ~17 stained_glass_pane 11 replace air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-9 ~0 ~17 ~-9 ~14 ~17 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~3 ~0 ~17 ~3 ~14 ~17 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~10 ~0 ~17 ~10 ~14 ~17 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~17 ~0 ~17 ~17 ~14 ~17 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~17 ~0 ~-10 ~17 ~14 ~16 stained_glass_pane 11 replace air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~17 ~0 ~10 ~17 ~14 ~10 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~17 ~0 ~3 ~17 ~14 ~3 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~17 ~0 ~-4 ~17 ~14 ~-4 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~17 ~0 ~-11 ~17 ~14 ~-11 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~16 ~0 ~-12 ~17 ~14 ~-12 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~15 ~0 ~-12 ~15 ~14 ~-12 stained_glass_pane 11},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~12 ~0 ~-12 ~14 ~14 ~-12 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~11 ~0 ~-12 ~11 ~14 ~-12 stained_glass_pane 11},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~9 ~0 ~-12 ~10 ~14 ~-12 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~9 ~0 ~-16 ~9 ~14 ~-13 stained_glass_pane 11},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-17 ~0 ~-17 ~8 ~14 ~-17 stained_glass_pane 11 replace air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~9 ~0 ~-17 ~9 ~14 ~-17 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-3 ~0 ~-17 ~-3 ~14 ~-17 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-10 ~0 ~-17 ~-10 ~14 ~-17 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-17 ~0 ~-17 ~-17 ~14 ~-17 quartz_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /clone ~13 ~-1 ~11 ~11 ~1 ~9 ~11 ~-1 ~-5},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /setblock ~12 ~1 ~10 sapling 1},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /setblock ~12 ~0 ~10 dirt},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~13 ~0 ~11 ~11 ~0 ~9 stone_slab 7},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~13 ~-1 ~11 ~11 ~-1 ~9 glowstone},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-19 ~-1 ~-19 ~19 ~-1 ~19 stone},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=lb] ~ ~ ~ /fill ~-19 ~0 ~-19 ~19 ~15 ~19 air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~-1 ~-1 ~ ~80 ~-1 redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~1 ~ ~ ~-3 ~ air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~5 ~-2 ~-5 unpowered_repeater 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~5 ~-1 ~-4 unpowered_comparator 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~5 ~0 ~-3 command_block 0 replace {Command:/testfor @a[score_building_min=1]}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~1 ~ ~ ~-4 ~ air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~4 ~1 ~-2 command_block 0 replace {Command:/kill @e[name=Create_Hotel]}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~4 ~1 ~-2 command_block 0 replace {Command:/execute @e[name=Create_Hotel] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~11 ~ {NoGravity:1,Small:1,CustomName:fl,Invisible:1,CustomNameVisible:1,Equipment:[{},{},{},{},{Damage:1,id:log2}]}}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~4 ~1 ~-2 command_block 0 replace {Command:/execute @e[name=Create_Hotel] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~ ~ {NoGravity:1,Small:1,CustomName:lb,Invisible:1,CustomNameVisible:1,Equipment:[{},{},{},{},{Damage:1,id:log2}]}}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~4 ~1 ~-2 command_block 0 replace {Command:/execute @a[score_building=10,score_building_min=1] ~ ~ ~ /clear @a spawn_egg 91 1000}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~1 ~ ~ ~-3 ~ air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~5 ~-2 ~-2 redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~4 ~-1 ~-2 command_block 0 replace {Command:/fill ~1 ~ ~ ~1 ~6 ~ air 0 replace}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~6 ~ ~-2 command_block 0 replace {Command:/fill ~-1 ~ ~ ~-1 ~6 ~ redstone_block 0 replace}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~1 ~ ~ ~-5 ~ air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a building 0},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add building stat.useItem.minecraft.spawn_egg},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~4 ~-2 ~-2 ~8 ~50 ~-9 air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~3 ~-2 ~-1 ~9 ~-2 ~-10 stone},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~3 ~-1 ~-1 ~9 ~7 ~-10 stained_glass 8 outline},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~ ~1 ~ ~ ~-8 ~ air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[name=fl,r=1000]},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[name=lb,r=1000]},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/clear @a spawn_egg 91 1000},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~3 ~-4 ~-1 ~9 ~40 ~-10 air},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {text:”The Hotel by SuperTruperHans”,color:gold}},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/gamerule commandBlockOutput false},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~-1 ~ ~1 ~45 ~ redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:
{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

تا مطلب بعد خداحافظ

31+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • bad mine
  • TNT-man
  • radbodmcraft
  • avatar
  • فرشید
  • Amir-craft
  • h.sh.22
اگه شما هم دوست دارین اطلاعاتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و نویسنده سایت بشین اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *