چندین زره قوی (قسمت یک)

به نام خدا. دوتا مطلب پشت سر هم نوشتم 😐 ببینم دایمند جفتشونو تو یه روز تایید میکنه یا برخلاف قوانین سایته 😐
توی این پست چند تا کامند فوقالعاده OP دارم 🙂
OP یعنی OverPowered که یعنی خیلی قوی غیر قابل تصور 😐
اما اینا یه سری آرمور هستن که قابل تصور هستن. چون به نظر من ساختن آرمور خیلی قوی با کامند خیلی سادست 😐
خب. اینجا من چند تا ست دارم. (همشونو خودم ساختم)
برای کپی کردن کامند ها روشون دو بار کلیک کنید بعد ctrl+c 😐
ست اول : پادشاه
کلاه : تاج پادشاه
/give @p golden_helmet 1 0 {display:{Name:"Crown",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:2,Operation:0,UUIDMost:14156,UUIDLeast:928575},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:-0.01,Operation:0,UUIDMost:68496,UUIDLeast:887629}],ench:[{id:0,lvl:5},{id:7,lvl:5}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
بدنه : کت همایونی 😐
/give @p leather_chestplate 1 0 {display:{Name:"Holy Coat",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"],color:12845056},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:4,Operation:0,UUIDMost:78991,UUIDLeast:508191},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:-0.01,Operation:0,UUIDMost:31799,UUIDLeast:252439}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
شلوار : شلوار همایونی 😐
/give @p leather_leggings 1 0 {display:{Name:"Holy Pants",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"],color:12845056},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:4,Operation:0,UUIDMost:38186,UUIDLeast:588898},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:-0.01,Operation:0,UUIDMost:58768,UUIDLeast:497836}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
پوتین : چکمه ی همایونی
/give @p leather_boots 1 0 {display:{Name:"Holy Pants Boots",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"],color:5767168},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:4,Operation:0,UUIDMost:54280,UUIDLeast:65858},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:98315,UUIDLeast:313348}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
شمشیر : شمشیر پادشاه
/give @p diamond_sword 1 0 {display:{Name:"King's Sword",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.attackDamage",Name:"generic.attackDamage",Amount:25,Operation:0,UUIDMost:69115,UUIDLeast:710134}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
سپر : سپر پادشاه
/give @p minecraft:shield 1 0 {BlockEntityTag:{Base:11,Patterns:[{Color:1,Pattern:"mc"},{Color:11,Pattern:"flo"},{Color:11,Pattern:"cre"}]}}
ست دوم : جان اسنو (گات)
کلاه : کلاهخود جان اسنو
/give @p chainmail_helmet 1 0 {display:{Name:"Jon Snows' Helmet",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:19951,UUIDLeast:796310},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:48516,UUIDLeast:394380}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
بدنه : زره چرمی
/give @p leather_chestplate 1 0 {display:{Name:"Jon Snows' Chestplate",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"],color:2632523},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:3851,UUIDLeast:185302},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:12381,UUIDLeast:482939}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
شلوار : شلوار جان اسنو
/give @p leather_leggings 1 0 {display:{Name:"Jon Snows' Leggins",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"],color:2632523},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:75803,UUIDLeast:622116},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:29354,UUIDLeast:376611}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
پوتین : چکمه های جان اسنو
/give @p leather_boots 1 0 {display:{Name:"Jon Snows' Boots",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"],color:3882062},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:42419,UUIDLeast:490688},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:49402,UUIDLeast:543084}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
شمشیر : شمشیر والرین
/give @p diamond_sword 1 0 {display:{Name:"Valyrian Sword",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.attackDamage",Name:"generic.attackDamage",Amount:30,Operation:0,UUIDMost:48126,UUIDLeast:751603}],Unbreakable:1}
سپر : سپر نگهبانان دیوار
/give @p minecraft:shield 1 0 {BlockEntityTag:{Base:0,Patterns:[{Color:3,Pattern:"bri"},{Color:0,Pattern:"bri"},{Color:0,Pattern:"cr"}]}}
و حالا چیزی که همه میخوان 😐 ست OP
کلاهخود
/give @p diamond_helmet 1 0 {display:{Name:"OP Armor",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:100,Operation:0,UUIDMost:55287,UUIDLeast:334565},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:40,Operation:0,UUIDMost:37859,UUIDLeast:195738},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:71471,UUIDLeast:490840},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:38106,UUIDLeast:859980}],ench:[{id:0,lvl:500},{id:1,lvl:500},{id:2,lvl:500},{id:3,lvl:500},{id:4,lvl:500},{id:5,lvl:500},{id:6,lvl:500},{id:7,lvl:500},{id:8,lvl:500}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
بدنه
/give @p diamond_chestplate 1 0 {display:{Name:"OP Armor",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:100,Operation:0,UUIDMost:75637,UUIDLeast:782418},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:40,Operation:0,UUIDMost:99734,UUIDLeast:450071},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:78907,UUIDLeast:31918},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:51755,UUIDLeast:477512}],ench:[{id:0,lvl:500},{id:1,lvl:500},{id:2,lvl:500},{id:3,lvl:500},{id:4,lvl:500},{id:5,lvl:500},{id:6,lvl:500},{id:7,lvl:500},{id:8,lvl:500}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
شلوار
/give @p diamond_leggings 1 0 {display:{Name:"OP Armor",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:100,Operation:0,UUIDMost:17223,UUIDLeast:320218},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:40,Operation:0,UUIDMost:97414,UUIDLeast:208065},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:60916,UUIDLeast:838808},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:5328,UUIDLeast:3305}],ench:[{id:0,lvl:500},{id:1,lvl:500},{id:2,lvl:500},{id:3,lvl:500},{id:4,lvl:500},{id:5,lvl:500},{id:6,lvl:500},{id:7,lvl:500},{id:8,lvl:500}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
پوتین
/give @p diamond_boots 1 0 {display:{Name:"OP Armor",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:100,Operation:0,UUIDMost:48840,UUIDLeast:598734},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:40,Operation:0,UUIDMost:83123,UUIDLeast:933771},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:10537,UUIDLeast:166114},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:24210,UUIDLeast:488568}],ench:[{id:0,lvl:500},{id:1,lvl:500},{id:2,lvl:500},{id:3,lvl:500},{id:4,lvl:500},{id:5,lvl:500},{id:6,lvl:500},{id:7,lvl:500},{id:8,lvl:500}],HideFlags:7,Unbreakable:1}

شمشیر
/give @p diamond_sword 1 0 {display:{Name:"OP Sword",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:20,Operation:0,UUIDMost:34690,UUIDLeast:937808},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:32,Operation:0,UUIDMost:26622,UUIDLeast:720104},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:28458,UUIDLeast:390356},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:44940,UUIDLeast:466967},{AttributeName:"generic.attackDamage",Name:"generic.attackDamage",Amount:10000,Operation:0,UUIDMost:75923,UUIDLeast:585056}],ench:[{id:16,lvl:500},{id:17,lvl:500},{id:18,lvl:500},{id:19,lvl:500},{id:20,lvl:500},{id:21,lvl:500}],Unbreakable:1}
تیرکمان
/give @p bow 1 0 {display:{Name:"OP Bow",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:20,Operation:0,UUIDMost:6350,UUIDLeast:631460},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:32,Operation:0,UUIDMost:78813,UUIDLeast:277706},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:999,UUIDLeast:987942},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:55169,UUIDLeast:711148},{AttributeName:"generic.attackDamage",Name:"generic.attackDamage",Amount:10000,Operation:0,UUIDMost:53721,UUIDLeast:97630}],ench:[{id:21,lvl:500},{id:48,lvl:500},{id:49,lvl:500},{id:50,lvl:500},{id:51,lvl:500}],Unbreakable:1}

سپر
/give @p shield 1 0 {display:{Name:"OP Shield",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:100,Operation:0,UUIDMost:22021,UUIDLeast:196677},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:32,Operation:0,UUIDMost:37275,UUIDLeast:275599},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:74238,UUIDLeast:553654},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:84271,UUIDLeast:649282}],HideFlags:6,Unbreakable:1}
افزایش سرعت (توی دستتون بگیرید)
/give @p fireworks 1 0 {display:{Name:"OP Boost",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:1.5,Operation:0,UUIDMost:49938,UUIDLeast:586376}],HideFlags:6,Unbreakable:1}
خب امیدوارم خوشتون اومده باشه. برای همه این ها ورژن 1.8+ نیاز هست. برای سپر ها 1.9+ نیازه.
روی اون تبلیغ هم کلیک کنید. 😐
خداحاقظ!

38+
اگه شما هم دوست دارین اطلاعاتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و نویسنده سایت بشین اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.