چندین زره قوی (قسمت یک)

به نام خدا. دوتا مطلب پشت سر هم نوشتم 😐 ببینم دایمند جفتشونو تو یه روز تایید میکنه یا برخلاف قوانین سایته 😐
توی این پست چند تا کامند فوقالعاده OP دارم 🙂
OP یعنی OverPowered که یعنی خیلی قوی غیر قابل تصور 😐
اما اینا یه سری آرمور هستن که قابل تصور هستن. چون به نظر من ساختن آرمور خیلی قوی با کامند خیلی سادست 😐
خب. اینجا من چند تا ست دارم. (همشونو خودم ساختم)
برای کپی کردن کامند ها روشون دو بار کلیک کنید بعد ctrl+c 😐
ست اول : پادشاه
کلاه : تاج پادشاه
/give @p golden_helmet 1 0 {display:{Name:"Crown",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:2,Operation:0,UUIDMost:14156,UUIDLeast:928575},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:-0.01,Operation:0,UUIDMost:68496,UUIDLeast:887629}],ench:[{id:0,lvl:5},{id:7,lvl:5}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
بدنه : کت همایونی 😐
/give @p leather_chestplate 1 0 {display:{Name:"Holy Coat",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"],color:12845056},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:4,Operation:0,UUIDMost:78991,UUIDLeast:508191},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:-0.01,Operation:0,UUIDMost:31799,UUIDLeast:252439}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
شلوار : شلوار همایونی 😐
/give @p leather_leggings 1 0 {display:{Name:"Holy Pants",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"],color:12845056},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:4,Operation:0,UUIDMost:38186,UUIDLeast:588898},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:-0.01,Operation:0,UUIDMost:58768,UUIDLeast:497836}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
پوتین : چکمه ی همایونی
/give @p leather_boots 1 0 {display:{Name:"Holy Pants Boots",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"],color:5767168},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:4,Operation:0,UUIDMost:54280,UUIDLeast:65858},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:98315,UUIDLeast:313348}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
شمشیر : شمشیر پادشاه
/give @p diamond_sword 1 0 {display:{Name:"King's Sword",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.attackDamage",Name:"generic.attackDamage",Amount:25,Operation:0,UUIDMost:69115,UUIDLeast:710134}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
سپر : سپر پادشاه
/give @p minecraft:shield 1 0 {BlockEntityTag:{Base:11,Patterns:[{Color:1,Pattern:"mc"},{Color:11,Pattern:"flo"},{Color:11,Pattern:"cre"}]}}
ست دوم : جان اسنو (گات)
کلاه : کلاهخود جان اسنو
/give @p chainmail_helmet 1 0 {display:{Name:"Jon Snows' Helmet",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:19951,UUIDLeast:796310},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:48516,UUIDLeast:394380}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
بدنه : زره چرمی
/give @p leather_chestplate 1 0 {display:{Name:"Jon Snows' Chestplate",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"],color:2632523},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:3851,UUIDLeast:185302},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:12381,UUIDLeast:482939}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
شلوار : شلوار جان اسنو
/give @p leather_leggings 1 0 {display:{Name:"Jon Snows' Leggins",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"],color:2632523},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:75803,UUIDLeast:622116},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:29354,UUIDLeast:376611}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
پوتین : چکمه های جان اسنو
/give @p leather_boots 1 0 {display:{Name:"Jon Snows' Boots",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"],color:3882062},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:42419,UUIDLeast:490688},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:49402,UUIDLeast:543084}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
شمشیر : شمشیر والرین
/give @p diamond_sword 1 0 {display:{Name:"Valyrian Sword",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.attackDamage",Name:"generic.attackDamage",Amount:30,Operation:0,UUIDMost:48126,UUIDLeast:751603}],Unbreakable:1}
سپر : سپر نگهبانان دیوار
/give @p minecraft:shield 1 0 {BlockEntityTag:{Base:0,Patterns:[{Color:3,Pattern:"bri"},{Color:0,Pattern:"bri"},{Color:0,Pattern:"cr"}]}}
و حالا چیزی که همه میخوان 😐 ست OP
کلاهخود
/give @p diamond_helmet 1 0 {display:{Name:"OP Armor",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:100,Operation:0,UUIDMost:55287,UUIDLeast:334565},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:40,Operation:0,UUIDMost:37859,UUIDLeast:195738},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:71471,UUIDLeast:490840},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:38106,UUIDLeast:859980}],ench:[{id:0,lvl:500},{id:1,lvl:500},{id:2,lvl:500},{id:3,lvl:500},{id:4,lvl:500},{id:5,lvl:500},{id:6,lvl:500},{id:7,lvl:500},{id:8,lvl:500}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
بدنه
/give @p diamond_chestplate 1 0 {display:{Name:"OP Armor",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:100,Operation:0,UUIDMost:75637,UUIDLeast:782418},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:40,Operation:0,UUIDMost:99734,UUIDLeast:450071},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:78907,UUIDLeast:31918},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:51755,UUIDLeast:477512}],ench:[{id:0,lvl:500},{id:1,lvl:500},{id:2,lvl:500},{id:3,lvl:500},{id:4,lvl:500},{id:5,lvl:500},{id:6,lvl:500},{id:7,lvl:500},{id:8,lvl:500}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
شلوار
/give @p diamond_leggings 1 0 {display:{Name:"OP Armor",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:100,Operation:0,UUIDMost:17223,UUIDLeast:320218},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:40,Operation:0,UUIDMost:97414,UUIDLeast:208065},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:60916,UUIDLeast:838808},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:5328,UUIDLeast:3305}],ench:[{id:0,lvl:500},{id:1,lvl:500},{id:2,lvl:500},{id:3,lvl:500},{id:4,lvl:500},{id:5,lvl:500},{id:6,lvl:500},{id:7,lvl:500},{id:8,lvl:500}],HideFlags:7,Unbreakable:1}
پوتین
/give @p diamond_boots 1 0 {display:{Name:"OP Armor",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:100,Operation:0,UUIDMost:48840,UUIDLeast:598734},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:40,Operation:0,UUIDMost:83123,UUIDLeast:933771},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:10537,UUIDLeast:166114},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:24210,UUIDLeast:488568}],ench:[{id:0,lvl:500},{id:1,lvl:500},{id:2,lvl:500},{id:3,lvl:500},{id:4,lvl:500},{id:5,lvl:500},{id:6,lvl:500},{id:7,lvl:500},{id:8,lvl:500}],HideFlags:7,Unbreakable:1}

شمشیر
/give @p diamond_sword 1 0 {display:{Name:"OP Sword",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:20,Operation:0,UUIDMost:34690,UUIDLeast:937808},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:32,Operation:0,UUIDMost:26622,UUIDLeast:720104},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:28458,UUIDLeast:390356},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:44940,UUIDLeast:466967},{AttributeName:"generic.attackDamage",Name:"generic.attackDamage",Amount:10000,Operation:0,UUIDMost:75923,UUIDLeast:585056}],ench:[{id:16,lvl:500},{id:17,lvl:500},{id:18,lvl:500},{id:19,lvl:500},{id:20,lvl:500},{id:21,lvl:500}],Unbreakable:1}
تیرکمان
/give @p bow 1 0 {display:{Name:"OP Bow",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:20,Operation:0,UUIDMost:6350,UUIDLeast:631460},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:32,Operation:0,UUIDMost:78813,UUIDLeast:277706},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:999,UUIDLeast:987942},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:55169,UUIDLeast:711148},{AttributeName:"generic.attackDamage",Name:"generic.attackDamage",Amount:10000,Operation:0,UUIDMost:53721,UUIDLeast:97630}],ench:[{id:21,lvl:500},{id:48,lvl:500},{id:49,lvl:500},{id:50,lvl:500},{id:51,lvl:500}],Unbreakable:1}

سپر
/give @p shield 1 0 {display:{Name:"OP Shield",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.maxHealth",Name:"generic.maxHealth",Amount:100,Operation:0,UUIDMost:22021,UUIDLeast:196677},{AttributeName:"generic.followRange",Name:"generic.followRange",Amount:32,Operation:0,UUIDMost:37275,UUIDLeast:275599},{AttributeName:"generic.knockbackResistance",Name:"generic.knockbackResistance",Amount:1,Operation:0,UUIDMost:74238,UUIDLeast:553654},{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:0.05,Operation:0,UUIDMost:84271,UUIDLeast:649282}],HideFlags:6,Unbreakable:1}
افزایش سرعت (توی دستتون بگیرید)
/give @p fireworks 1 0 {display:{Name:"OP Boost",Lore:["By Abolfazl97","www.madcraft.ir"]},AttributeModifiers:[{AttributeName:"generic.movementSpeed",Name:"generic.movementSpeed",Amount:1.5,Operation:0,UUIDMost:49938,UUIDLeast:586376}],HideFlags:6,Unbreakable:1}
خب امیدوارم خوشتون اومده باشه. برای همه این ها ورژن 1.8+ نیاز هست. برای سپر ها 1.9+ نیازه.
روی اون تبلیغ هم کلیک کنید. 😐
خداحاقظ!

33+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

  • P.Crafting Guide
  • TNT-man
  • MR.Gold
  • 21arad
  • Soroush57
  • creeper
  • chitgar king
اگه از مطلب خوشتون اومد شما هم میتونید به جمع حامیان مدکرافت وارد بشین. برای حمایت اینجا کلیک کنید.
برای دیدن لیست افرادی که حمایت کردن اینجا کلیک کنید
اگه شما هم دوست دارین اطلاعاتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و نویسنده سایت بشین اینجا کلیک کنید
اگر درباره این مطلب سوال یا مشکلی دارید میتونید داخل انجمن مطرح کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *