کار کردن با کامند playsound در ورژن های 1.9 به بالا

خیلی خب 😐 چشم 😐 الان میذارم! حوصله کنید 😐


خب سلام با ششمین مطلبم در خمتتونم (نمیدونم هفتمی یا ششمی 😐 ) تو این مطلب میخوام اموزش بدم چطور توی نسخه های 1.9 به بالا از کامنده playsound استفاده کنید. (فکر کنم دوباره عین این دو نفر بالا بگید این چرتا چیه میذارید 😐 )

یه چیز بدی که تو نسخه 1.9 اومد و باعث شد کلا نتونیم با playsound درست کار کنیم عوض کردن اسم فولدر های صدا بود و حتی تو خود فولدر assets هم تغییری ندادن که متوجه شیم (البته شاید تغییر هم دادن ولی من ندیدم 😐 ) امروز کلا حالو حوصله شوخی ندارم بخواطر اون حرفی که Scor-ner تو مطلب قبلیم زد خیلی اعصابم خورده 😐 ارمم نمیذارم رو عکسا هرچی دلتون میخواد اسکی برید به من ربطی نداره 😐


اگر بدونید قبلا تو فولدر .minecraft/assets/sounds فقط 15 فولدر بود (فقط رو نخونید برا این گذاشتم که تو ادرس فولدر قاطی نشه 😐 ) اما الان به 10 فولدر تبدیل شدن (فکر نکنید صدا ها کمتر شدن فقط بجای اینکه تو 15 فولدر صدا بذارن کردنش تو104 فولدر) قبلا:

 • ambient
 • damage
 • dig
 • fire
 • firework
 • liquid
 • minecart
 • mob
 • music
 • note
 • portal
 • random
 • records
 • step
 • tile

الان:

 • music
 • blocks
 • items
 • entity
 • game
 • enchant
 • records
 • weather
 • ambient
 • ui

دیدید؟ هم اسم بعضی هاشون فرق کرده هم کمتر شدن!! حالا چگونه از کامند playsound تو نسخه های 1.9 به بالا استفاده کنیم؟ قبلا ترض استفاده از کامند این شکلی بود:

playsound [sound] [player] [x] [y] [z] [volume] [pitch] [minimum volume]/

الان به این روش تغییر کرده:

playsound <sound> <source> <player> [x] [y] [z] [volume] [pitch] [minimumVolume]/

چیز خاصی هم نیس فقط source اومده و اسم صدا ها تغییر یافته :/ اینم لیست صدا های تغییر یافته:

Blocks

block.anvil.break
block.anvil.destroy
block.anvil.fall
block.anvil.hit
block.anvil.land
block.anvil.place
block.anvil.step
block.anvil.use

block.boat.place

block.brewing_stand.brew

block.chest.close
block.chest.locked
block.chest.open

block.cloth.break
block.cloth.fall
block.cloth.hit
block.cloth.place
block.cloth.step

block.comparator.click

block.dispenser.dispense
block.dispenser.fail
block.dispenser.launch

block.enchantment_table.use

block.end_gateway.spawn

block.enderchest.close
block.enderchest.open

block.fence_gate.close
block.fence_gate.open

block.fire.ambient
block.fire.extinguish

block.furnace.fire_crackle

block.glass.break
block.glass.fall
block.glass.hit
block.glass.place
block.glass.step

block.grass.break
block.grass.fall
block.grass.hit
block.grass.place
block.grass.step

block.gravel.break
block.gravel.fall
block.gravel.hit
block.gravel.place
block.gravel.step

block.iron_door.close
block.iron_door.open

block.ladder.break
block.ladder.fall
block.ladder.hit
block.ladder.place
block.ladder.step

block.lava.ambient
block.lava.extinguish
block.lava.pop

block.lever.click

block.metal.break
block.metal.fall
block.metal.hit
block.metal.place
block.metal.step

block.metal_pressureplate.click_off
block.metal_pressureplate.click_on

block.note.basedrum
block.note.bass
block.note.harp
block.note.hat
block.note.pling
block.note.snare

block.piston.contract
block.piston.extend

block.portal.ambient
block.portal.travel
block.portal.trigger

block.redstone_torch.burnout

block.sand.break
block.sand.fall
block.sand.hit
block.sand.place
block.sand.step

block.slime.break
block.slime.fall
block.slime.hit
block.slime.place
block.slime.step

block.snow.break
block.snow.fall
block.snow.hit
block.snow.place
block.snow.step

block.stone.break
block.stone.fall
block.stone.hit
block.stone.place
block.stone.step

block.stone_button.click_off
block.stone_button.click_on

block.stone_pressureplate.click_off
block.stone_pressureplate.click_on

block.wooden_trapdoor.close
block.wooden_trapdoor.open
block.iron_trapdoor.close
block.iron_trapdoor.open

block.tripwire.attach
block.tripwire.click_off
block.tripwire.click_on
block.tripwire.detach

block.water.ambient

block.waterlily.place

block.wood.break
block.wood.fall
block.wood.hit
block.wood.place
block.wood.step

block.wood_button.click_off
block.wood_button.click_on

block.wood_pressureplate.click_off
block.wood_pressureplate.click_on

block.wooden_door.close
block.wooden_door.open

Items

item.armor.equip_chain
item.armor.equip_diamond
item.armor.equip_generic
item.armor.equip_gold
item.armor.equip_iron
item.armor.equip_leather

item.bottle.fill
item.bottle.fill_dragonbreath

item.bucket.empty
item.bucket.empty_lava
item.bucket.fill
item.bucket.fill_lava

item.chorus_fruit.teleport

item.elytra.flying

item.firecharge.use
item.flintandsteel.use

item.hoe.till
item.shovel.flatten

Music

music.creative
music.credits
music.dragon
music.end
music.game
music.menu
music.nether

Records

record.11
record.13
record.blocks
record.cat
record.chirp
record.far
record.mall
record.mellohi
record.stal
record.strad
record.wait
record.ward

Entity

entity.arrow.hit
entity.arrow.shoot
entity.arrow.successful_hit
entity.bat.ambient
entity.armorstand.break
entity.armorstand.fall
entity.armorstand.hit
entity.armorstand.place

entity.bat.death
entity.bat.hurt
entity.bat.takeoff

entity.blaze.ambient
entity.blaze.burn
entity.blaze.death
entity.blaze.hurt
entity.blaze.shoot

entity.bobber.splash
entity.bobber.throw

entity.cat.ambient
entity.cat.death
entity.cat.hiss
entity.cat.hurt
entity.cat.purr
entity.cat.purreow

entity.chicken.ambient
entity.chicken.death
entity.chicken.egg
entity.chicken.hurt
entity.chicken.step

entity.cow.ambient
entity.cow.death
entity.cow.hurt
entity.cow.milk
entity.cow.step

entity.creeper.death
entity.creeper.hurt
entity.creeper.primed

entity.donkey.ambient
entity.donkey.angry
entity.donkey.chest
entity.donkey.death
entity.donkey.hurt

entity.egg.throw

entity.elder_guardian.ambient
entity.elder_guardian.ambient_land
entity.elder_guardian.curse
entity.elder_guardian.death
entity.elder_guardian.death_land
entity.elder_guardian.hurt
entity.elder_guardian.hurt_land

entity.enderdragon.ambient
entity.enderdragon.death
entity.enderdragon.flap
entity.enderdragon.growl
entity.enderdragon.hurt
entity.enderdragon.shoot
entity.enderdragon_fireball.explode

entity.endereye.launch

entity.endermen.death
entity.endermen.hurt
entity.endermen.scream
entity.endermen.stare
entity.endermen.teleport

entity.endermite.ambient
entity.endermite.death
entity.endermite.hurt
entity.endermite.step

entity.enderpearl.throw

entity.experience_bottle.throw

entity.experience_orb.pickup
entity.experience_orb.touch

entity.firework.blast
entity.firework.blast_far
entity.firework.large_blast
entity.firework.large_blast_far
entity.firework.launch
entity.firework.shoot
entity.firework.twinkle
entity.firework.twinkle_far

entity.generic.big_fall
entity.generic.burn
entity.generic.death
entity.generic.drink
entity.generic.eat
entity.generic.explode
entity.generic.extinguish_fire
entity.generic.hurt
entity.generic.small_fall
entity.generic.splash
entity.generic.swim

entity.ghast.ambient
entity.ghast.death
entity.ghast.hurt
entity.ghast.shoot
entity.ghast.warn

entity.guardian.ambient
entity.guardian.ambient_land
entity.guardian.attack
entity.guardian.death
entity.guardian.death_land
entity.guardian.flop
entity.guardian.hurt
entity.guardian.hurt_land

entity.horse.ambient
entity.horse.angry
entity.horse.armor
entity.horse.breathe
entity.horse.death
entity.horse.eat
entity.horse.gallop
entity.horse.hurt
entity.horse.jump
entity.horse.land
entity.horse.saddle
entity.horse.step
entity.horse.step_wood

entity.hostile.big_fall
entity.hostile.death
entity.hostile.hurt
entity.hostile.hurt
entity.hostile.splash
entity.hostile.swim

entity.husk.ambient
entity.husk.death
entity.husk.hurt
entity.husk.step

entity.irongolem.attack
entity.irongolem.death
entity.irongolem.hurt
entity.irongolem.step

entity.item.break
entity.item.pickup

entity.itemframe.add_item
entity.itemframe.break
entity.itemframe.place
entity.itemframe.remove_item
entity.itemframe.rotate_item

entity.leashknot.place

entity.lightning.impact
entity.lightning.thunder

entity.lingeringpotion.throw

entity.magmacube.death
entity.magmacube.hurt
entity.magmacube.jump
entity.magmacube.squish

entity.minecart.inside
entity.minecart.riding

entity.mooshroom.shear

entity.mule.ambient
entity.mule.death
entity.mule.hurt

entity.painting.break
entity.painting.place

entity.pig.ambient
entity.pig.death
entity.pig.hurt
entity.pig.saddle

entity.pig.step

entity.player.attack.crit
entity.player.attack.knockback
entity.player.attack.nodamage
entity.player.attack.strong
entity.player.attack.sweep
entity.player.attack.weak
entity.player.big_fall
entity.player.burp
entity.player.death
entity.player.hurt
entity.player.levelup
entity.player.small_fall
entity.player.splash
entity.player.swim

entity.polar_bear.ambient
entity.polar_bear.baby_ambient
entity.polar_bear.death
entity.polar_bear.hurt
entity.polar_bear.step
entity.polar_bear.warning

entity.rabbit.attack
entity.rabbit.ambient
entity.rabbit.death
entity.rabbit.hurt
entity.rabbit.jump

entity.sheep.death
entity.sheep.hurt
entity.sheep.shear
entity.sheep.step

entity.shield.break
entity.shield.block

entity.shulker.ambient
entity.shulker_bullet.hit
entity.shulker_bullet.hurt
entity.shulker.death
entity.shulker.close
entity.shulker.hit
entity.shulker.hurt
entity.shulker.hurt_closed
entity.shulker.shoot
entity.shulker.teleport

entity.silverfish.ambient
entity.silverfish.death
entity.silverfish.hurt
entity.silverfish.step

entity.skeleton.ambient
entity.skeleton.death
entity.skeleton.hurt
entity.skeleton.shoot
entity.skeleton.step

entity.skeleton_horse.ambient
entity.skeleton_horse.death
entity.skeleton_horse.hurt

entity.slime.attack
entity.slime.death
entity.slime.hurt
entity.slime.jump
entity.slime.squish

entity.small_magmacube.death
entity.small_magmacube.hurt
entity.small_magmacube.squish

entity.small_slime.death
entity.small_slime.hurt
entity.small_slime.squish

entity.snowball.throw

entity.snowman.ambient
entity.snowman.death
entity.snowman.hurt
entity.snowman.shoot

entity.spider.ambient
entity.spider.death
entity.spider.hurt
entity.spider.step

entity.splash_potion.break
entity.splash_potion.throw

entity.squid.ambient
entity.squid.death
entity.squid.hurt

entity.stray.ambient
entity.stray.death
entity.stray.hurt
entity.stray.step

entity.tnt.primed

entity.villager.ambient
entity.villager.death
entity.villager.hurt
entity.villager.no
entity.villager.trading
entity.villager.yes

entity.witch.ambient
entity.witch.death
entity.witch.drink
entity.witch.hurt
entity.witch.throw

entity.wither.ambient
entity.wither.break_block
entity.wither.death
entity.wither.hurt
entity.wither.shoot
entity.wither.spawn

entity.wither_skeleton.ambient
entity.wither_skeleton.death
entity.wither_skeleton.hurt
entity.wither_skeleton.step

entity.wolf.ambient
entity.wolf.death
entity.wolf.growl
entity.wolf.hurt
entity.wolf.pant
entity.wolf.shake
entity.wolf.step
entity.wolf.whine

entity.zombie.ambient
entity.zombie.attack_door_wood
entity.zombie.attack_iron_door
entity.zombie.break_door_wood
entity.zombie.cure
entity.zombie.death
entity.zombie.hurt
entity.zombie.step

entity.zombie_horse.ambient
entity.zombie_horse.death
entity.zombie_horse.hurt

entity.zombie.infect

entity.zombie_pig.ambient
entity.zombie_pig.angry
entity.zombie_pig.hurt
entity.zombie_pig.death

Enchant

enchant.thorns.hit

Weather

weather.rain
weather.rain.above

Ambient

ambient.cave

UI

ui.button.click

ببخشید که لیست موب ها زیاد بود برید به ناتچ گذارش بدید 😐

حالا source چیه؟ source همون چیزیه که میخواید صداش مال اون باشه (برای مثال اگه بخواید برای اهنگ باشه باید بنویسید music)

تمام source ها اینا هستن: master, music, record, weather, block, hostile, neutral, player, ambient, voice

اوه اینم بگم که در ورژن 1.9.3 یک کامند جدید به اسم stopsound اومد که میشه باهاش هر صدایی که دلتون میخواد رو متوقف کنید. بخواطر عکس نذاشتن هم ببخشید چون برای چی باید عکس بذارم کلا؟ 😐

رو تبلیغای بالا کلیک نکردی با این طرفیااا 😐

به من ربطی نداره ندونی این کیه برو slender arrival بازی کن بشناسش (تازگیا عاشق بازیش شدم 😐 )

اگرم کردی خب بیا خلاص شد رفت XD

خب تا مطلب بعد بُدُرود

34+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

 • P.Crafting Guide
 • amirreza
 • TNT-man
 • avatar
 • P_CRAFT_201712
 • Game Player HD
 • chitgar king
اگه شما هم دوست دارین اطلاعاتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و نویسنده سایت بشین اینجا کلیک کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *