Currently browsing tag

گوآردینGuardian

گاردین: این موب 30 Health داره که یعنی 15 قلب کامل. وقتی به شما ضربه می زنه اگه در درجه سختی easy …

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.