تبلیغاتروش اسپاون کردن هیروبراین!!!+سواری گرفتن از اندر دراگون بدون مد (v1.8+)

با سلام تو این پست میخوام روش اسپاون کردن هیروبراین رو شرح بدم!!!البته هیروبراین وجود نداره و این کامند جنگ با اونو شبیه سازی میکنه!!!

خب اول کامند زیر رو تو کامند بلاک کپی کنید:

/summon FallingSand ~ ~2 ~ {Block:redstone_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~-14 ~ ~-1 ~1 ~ redstone_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~-13 ~ ~ ~2 ~ air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-4 ~15 {Block:iron_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~2 ~-7 ~-2 {Block:iron_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-2 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Item,score_hhhh_min=1] ~ ~ ~ /particle flame ~ ~ ~ 0.1 0.2 0.1 0.01 3 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine] ~ ~ ~ /particle flame ~ ~ ~ 13 1 13 0.01 20 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[name=hhb,score_h_min=1180,score_h=1180] h 1200},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=hhb,score_h_min=1180,score_h=1180] ~ ~ ~ /summon EnderCrystal ~ ~4 ~ {CustomName:”hsave”}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[name=hhb,score_h_min=1080,score_h=1080] h 1100},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=hhb,score_h_min=1080,score_h=1080] ~ ~ ~ /summon EnderCrystal ~ ~4 ~ {CustomName:”hsave”}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=hsave,type=EnderCrystal] ~ ~ ~ /scoreboard players remove @e[r=10,name=hhb] h 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=Item,score_hhhh_min=30] hhhh 1},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-3 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=380,score_hh=380] ~ ~-18 ~ /scoreboard players set @e[r=5,name=hhb] h 1000},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=380,score_hh=380] ~ ~ ~ /summon EnderCrystal ~ ~-18 ~ {CustomName:”hsave”}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=hhe,score_hh_min=280] ~ ~ ~ /time set 13000},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=ArmorStand,score_hh_min=600,score_hh=610] hh 600},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_h_min=1000,score_h=1000] ~ ~ ~ /gamerule doTilesDrop true},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=380,score_hh=385] ~ ~ ~ /summon FireworksRocketEntity ~ ~-16 ~ {LifeTime:0,FireworksItem:{id:401,Count:1,tag:{Fireworks:{Explosions:[{Flicker:0,Trail:0,Type:1,Colors:[000000]}]}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=hhmet] ~ ~ ~ /particle flame ~ ~ ~ 1 1 1 0.1 10 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[name=hhmet] {ExplosionPower:1,direction:[0.0,-0.5,0.0]}},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-4 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=380,score_hh=380] ~ ~ ~ /tp @a[r=150] ~ ~4 ~},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[name=hhfire,score_hhh_min=24]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=hhfire,score_hhh_min=23] ~ ~ ~ /summon Fireball ~ ~10 ~ {CustomName:”hhmet”,direction:[0.0,0.0,0.0]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @e[name=hhfire] hhh 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a[score_h_min=8] h 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=380] ~ ~ ~ /execute @a[r=150,score_h_min=7,score_h=7] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~-2 ~ {CustomName:”hhfire”,NoGravity:1,Invulnerable:1,Invisible:1,DisabledSlots:2039552,NoAI:1}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players remove @a[score_h_min=1] h 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=380] ~ ~ ~ /scoreboard players add @a[r=150] h 2},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-5 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=280,score_hh=280] ~ ~ ~ /title @a[r=180] title {bold:false,text:”,extra:[{text:’Die… you fool!’}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=280,score_hh=280] ~ ~ ~ /title @a[r=180] subtitle {text:”,bold:true,extra:[{text:’- Herobrine’,italic:true}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=280,score_hh=280] ~ ~ ~ /title @a[r=180] times 10 75 25},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[score_h_min=500,score_h=520] h 500},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=hhb,score_h_min=340] ~ ~ ~ /particle smoke ~2 ~4 ~-2 0 1 0 0.01 5 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=hhb,score_h_min=340] ~ ~ ~ /particle smoke ~-2 ~4 ~2 0 1 0 0.01 5 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=hhb,score_h_min=340] ~ ~ ~ /particle smoke ~-2 ~4 ~-2 0 1 0 0.01 5 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=hhb,score_h_min=340] ~ ~ ~ /particle smoke ~2 ~4 ~2 0 1 0 0.01 5 force},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-6 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=hhb,score_h_min=340] ~ ~ ~ /particle smoke ~ ~6 ~-2 -1 0 0 0.01 5 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=hhb,score_h_min=340] ~ ~ ~ /particle smoke ~ ~6 ~2 1 0 0 0.01 5 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=hhb,score_h_min=340] ~ ~ ~ /particle smoke ~-2 ~6 ~ 0 0 1 0.01 5 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=hhb,score_h_min=340] ~ ~ ~ /particle smoke ~2 ~6 ~ 0 0 1 0.01 5 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=hhb,score_h_min=340] ~ ~ ~ /particle smoke ~ ~2 ~-2 -1 0 0 0.01 5 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=hhb,score_h_min=340] ~ ~ ~ /particle smoke ~ ~2 ~2 1 0 0 0.01 5 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=hhb,score_h_min=340] ~ ~ ~ /particle smoke ~-2 ~2 ~ 0 0 1 0.01 5 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=hhb,score_h_min=340] ~ ~ ~ /particle smoke ~2 ~2 ~ 0 0 1 0.01 5 force},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-7 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tp @e[type=ArmorStand,name=hhe] ~ ~ ~ ~5 ~},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,score_hh_min=201,score_hh=201] {Pose:{Body:[6f,0f,0f],Head:[52f,0f,0f],LeftLeg:[55f,0f,0f],RightLeg:[15f,0f,0f]},Equipment:[{},{id:chainmail_boots},{id:iron_leggings},{id:iron_chestplate},{id:397,Damage:3,tag:{SkullOwner:MHF_Herobrine}}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=1,score_hh=200] ~ ~ ~ /playsound mob.irongolem.death @a[r=150] 0 0 0 1 0.6 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=195,score_hh=200] ~ ~ ~ /summon FireworksRocketEntity ~ ~ ~ {LifeTime:0,FireworksItem:{id:401,Count:1,tag:{Fireworks:{Explosions:[{Flicker:0,Trail:0,Type:1,Colors:[000000]}]}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=201] ~ ~ ~ /particle smoke ~ ~-0.5 ~ 0.15 0.15 0.15 0.01 5 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=1,score_hh=200] ~ ~ ~ /particle flame ~ ~-2 ~ 0.15 0.15 0.15 0.1 30 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tp @e[type=ArmorStand,score_hh_min=1,score_hh=200] ~ ~0.1 ~},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=hhe] hh 1},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-8 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,score_h_min=1] {Fire:10s}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_h_min=340,score_h=340] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~1 ~ {CustomName:”hhe”,NoGravity:1,Invulnerable:1,Invisible:1,DisabledSlots:2039552,NoAI:1}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_h_min=2] ~ ~ ~ /kill @e[type=ArmorStand,score_h_min=1,score_h=1]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=Bat,name=hhf] {Fire:0s}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_h_min=60,score_h=350] ~ ~ ~ /execute @e[type=Bat,name=hhf,c=1] ~ ~ ~ /playsound mob.endermen.scream @a[r=150] 0 0 0 1 1.3 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Bat,name=hhf] ~ ~ ~ /fill ~ ~-1 ~-2 ~ ~-7 ~-2 minecraft:air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Bat,name=hhf] ~ ~ ~ /fill ~ ~-1 ~2 ~ ~-8 ~2 minecraft:air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Bat,name=hhf] ~ ~ ~ /fill ~-2 ~-1 ~ ~-2 ~-8 ~ minecraft:air},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-9 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Bat,name=hhf] ~ ~ ~ /fill ~2 ~-1 ~ ~2 ~-6 ~ minecraft:air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Bat,name=hhf] ~ ~ ~ /fill ~ ~-1 ~ ~ ~-5 ~ minecraft:air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Bat,name=hhf] ~ ~ ~ /particle flame ~ ~ ~ 0 3 0 0.1 0 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_h_min=30,score_h=75] ~ ~ ~ /summon Bat ~ ~ ~ {Silent:1,ActiveEffects:[{Id:11,Amplifier:100,Duration:1000000,ShowParticles:0b},{Id:14,Amplifier:1,Duration:1000000,ShowParticles:0b}],CustomName:”hhf”}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_h_min=30] ~ ~ ~ /particle flame ~3 ~ ~ -2 1.5 0 0.1 0 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_h_min=30] ~ ~ ~ /particle flame ~-3 ~ ~ 2 1.5 0 0.1 0 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_h_min=30] ~ ~ ~ /particle flame ~ ~ ~3 0 1.5 -2 0.1 0 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_h_min=30] ~ ~ ~ /particle flame ~ ~ ~-3 0 1.5 2 0.1 0 force},Time:1}}}}}}}}},Time:1}}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~-6 ~-2 {Block:iron_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-3 ~ {Block:emerald_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~2 ~3 ~-2 ~2 ~-11 bedrock},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {“text”:” This machine is fully assembled.”,”color”:”green”,”bold”:”true”}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~ ~ ~-1 ~-5 ~ quartz_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~-1 ~-1 ~-3 command_block 0 replace {Command:/testfor @a[score_hhhhh_min=11]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~-1 ~-3 ~-3 command_block 0 replace {Command:/testfor @a[score_hhhhh=3]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~-1 ~1 ~-2 unpowered_comparator 2},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~-1 ~-1 ~-2 unpowered_comparator 2},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~ ~-2 ~-1 ~4 ~-3 quartz_block},Time:1}}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~-7 ~-11 ~1 ~3 ~3 stained_glass 15 replace stained_glass},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~ ~-10 {Block:redstone_block,Time:1}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-5 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_hhhhh_min=10,score_hhhhh=10] ~ ~ ~ /scoreboard objectives remove hh},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_hhhhh_min=10,score_hhhhh=10] ~ ~ ~ /scoreboard objectives remove h},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/clear @a[score_hhhhh_min=10,score_hhhhh=10]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/replaceitem entity @a[score_hhhhh=2] slot.hotbar.2 armor_stand 1 0 {HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:10}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/replaceitem entity @a[score_hhhhh=2] slot.hotbar.1 coal_block 4 0 {HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:10}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/replaceitem entity @a[score_hhhhh=2] slot.hotbar.0 gold_block 4 0 {HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:10}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @a[score_hhhhh_min=4] hhhhh 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @a[score_hhhhh=2] hhhhh 1},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-6 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_hhhh_min=1] ~ ~ ~ /particle flame ~ ~ ~ 1 0 1 0.01 20 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Item,score_hhhh_min=30] ~ ~ ~ /particle flame ~ ~ ~ 8 0 8 0.01 500 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_hhhh_min=1] ~ ~ ~ /entitydata @e[r=5,type=!Item] {Motion:[0.0,0.1,0.0],Fire:100s}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Item,score_hhhh_min=1] ~ ~ ~ /entitydata @e[r=20,type=!Item] {Motion:[0.0,0.1,0.0],Fire:999s,FallDistance:100}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=hhb,score_h_min=1290,score_h=1290] ~ ~ ~ /effect @e[type=Zombie,name=Herobrine] 22 1000000 40 true},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine] ~ ~ ~ /effect @a[r=6] 4 4 3 true},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine] ~ ~ ~ /effect @a[r=2] 15 2 2 true},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine] ~ ~ ~ /effect @a[r=5] 2 2 0 true},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-7 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players remove @a hhhh 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=650,score_hhhh=650] ~ ~ ~ /tp @e[type=Zombie,c=1] @p[r=100]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a hhhh 2 {Inventory:[{id:”minecraft:chainmail_boots”,Slot:100b,tag:{display:{Name:”Despair”}}}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/effect @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=150,score_hhhh=160] 11 1 100 true},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=150,score_hhhh=160] {Motion:[0.0,-2.5,0.0]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=70,score_hhhh=150] {Motion:[0.0,0.3,0.0]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=250,score_hhhh=270] ~ ~ ~ /playsound mob.endermen.scream @a[r=99] 0 0 0 1 1.3 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=250,score_hhhh=270] ~ ~ ~ /tp @a[r=150] @e[type=Zombie,c=1]},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-8 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=250,score_hhhh=270] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 5 8 false @e[type=Zombie,name=Herobrine,r=20]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Fireball,name=hatt] ~ ~ ~ /particle flame ~ ~ ~ 0.25 0.25 0.25 0.1 25 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=Fireball,name=hatt] {direction:[0.0,-2.0,0.0],ExplosionPower:0}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=125,score_hhhh=125] ~ ~ ~ /summon Fireball ~-2 ~30 ~ {CustomName:”hatt”,direction:[0.0,0.0,0.0]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=110,score_hhhh=110] ~ ~ ~ /summon Fireball ~ ~30 ~-2 {CustomName:”hatt”,direction:[0.0,0.0,0.0]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=95,score_hhhh=95] ~ ~ ~ /summon Fireball ~2 ~30 ~ {CustomName:”hatt”,direction:[0.0,0.0,0.0]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=80,score_hhhh=80] ~ ~ ~ /summon Fireball ~ ~30 ~2 {CustomName:”hatt”,direction:[0.0,0.0,0.0]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=30,score_hhhh=55] ~ ~ ~ /execute @a[r=100] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 0 1 false @p},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~ ~-9 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=1000] hhhh 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @e[type=Zombie,name=Herobrine] hhhh 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine] ~ ~ ~ /particle flame ~ ~ ~ 0.5 0.5 0.5 0.1 1 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine] ~ ~ ~ /particle angryVillager ~ ~ ~ 0.5 0.5 0.5 0.1 1 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=Item,score_hhhh_min=1] {Invulnerable:1,CustomName:”Despair”,CustomNameVisible:true,Age:-32768}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @e[type=Item] hhhh 1 {Item:{id:”minecraft:chainmail_boots”,tag:{display:{Name:”Despair”}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/effect @e[type=Zombie,name=Herobrine] 1 1 4 true},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=hhb,score_h_min=1230] ~ ~ ~ /difficulty 1},Time:1}}}}}}}}},Time:1}}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~-5 ~-12 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/kill @e[name=hhb,score_h_min=1291]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=hhb,score_h_min=1290,score_h=1290] ~ ~ ~ /execute @p ~ ~ ~ /summon Zombie ~ ~3 ~ {DropChances:[0.0f,1.0f,0f,0f,0f],Silent:1,CustomName:”Herobrine”,Equipment:[{id:iron_sword},{id:chainmail_boots,Count:1,tag:{Unbreakable:1,HideFlags:127,ench:[{id:34,lvl:1}],display:{Name:”Despair”}}},{id:iron_leggings,tag:{ench:[{id:34,lvl:10}]}},{id:iron_chestplate,tag:{AttributeModifiers:[{AttributeName:”generic.knockbackResistance”,Name:”generic.knockbackResistance”,Amount:100,Operation:0,UUIDLeast:-98765,UUIDMost:98765}]},ench:[{id:34,lvl:10}]},{id:397,Damage:3,tag:{SkullOwner:MHF_Herobrine}}],ActiveEffects:[{Id:14,Amplifier:1,Duration:1000000,ShowParticles:0b},{Id:5,Amplifier:8,Duration:1000000,ShowParticles:0b}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=Herobrine,type=Zombie] ~ ~ ~ /time set 15000},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=hhb,score_h_min=1230] ~ ~18 ~ /kill @e[name=hhe,type=ArmorStand,r=10]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=hhb,score_h_min=1230] ~ ~ ~ /summon LightningBolt ~ ~ ~},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=hhb,score_h_min=1230,score_h=1230] ~ ~ ~ /title @a[r=180] title {bold:false,text:”,extra:[{text:’HOW DARE YOU?’}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[name=hhb,score_h_min=1230,score_h=1230] ~ ~ ~ /title @a[r=180] subtitle {text:”,bold:true,extra:[{text:’- Herobrine’,italic:true}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~ ~8 ~1 ~7 ~ air},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~2 ~-3 ~-12 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_h_min=350,score_h=350] ~ ~ ~ /kill @e[type=Bat,name=hhf,r=150]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_h_min=76,score_h=76] ~ ~ ~ /execute @e[type=Bat,name=hhf,r=5] ~ ~ ~ /summon Bat ~ ~-10 ~ {Silent:1,ActiveEffects:[{Id:11,Amplifier:100,Duration:1000000,ShowParticles:0b},{Id:14,Amplifier:1,Duration:1000000,ShowParticles:0b}],CustomName:”hhf”}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_h_min=30,score_h=30] ~ ~ ~ /playsound mob.irongolem.death @a[r=150] 0 0 0 1 0.6 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=hhb] ~ ~ ~ /particle townaura ~ ~ ~ 3 0 3 0.1 100 force},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_h_min=2,score_h=2] ~ ~ ~ /gamerule doTileDrops false},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=hhb] h 1},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand] ~ ~ ~ detect ~1 ~ ~ minecraft:gold_block 0 /execute @e[type=ArmorStand,r=1,c=1] ~ ~ ~ detect ~-1 ~ ~ minecraft:gold_block 0 /execute @e[type=ArmorStand,r=1,c=1] ~ ~ ~ detect ~ ~ ~1 minecraft:gold_block 0 /execute @e[type=ArmorStand,r=1,c=1] ~ ~ ~ detect ~ ~ ~-1 minecraft:gold_block 0 /execute @e[type=ArmorStand,r=1,c=1] ~ ~ ~ detect ~1 ~ ~1 minecraft:coal_block 0 /execute @e[type=ArmorStand,r=1,c=1] ~ ~ ~ detect ~-1 ~ ~-1 minecraft:coal_block 0 /execute @e[type=ArmorStand,r=1,c=1] ~ ~ ~ detect ~1 ~ ~-1 minecraft:coal_block 0 /execute @e[type=ArmorStand,r=1,c=1] ~ ~ ~ detect ~-1 ~ ~1 minecraft:coal_block 0 /entitydata @e[type=ArmorStand,c=1] {CustomName:”hhb”,NoGravity:1,Invulnerable:1,Invisible:1,DisabledSlots:2039552,NoAI:1}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~ ~8 ~-1 ~7 ~ redstone_block},Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-2 ~-3 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/effect @e[type=Zombie,name=Herobrine] 11 1 1 true},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Item,score_hhhh_min=1] ~ ~ ~ /effect @e[r=20] 20 2 2 true},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_hhhh_min=1] ~ ~ ~ /effect @e[rm=1,r=7] 20 2 2 true},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,score_hh_min=380,score_hh=400] ~ ~ ~ /execute @a[r=100] ~ ~ ~ /summon Zombie ~ ~5 ~ {IsBaby:1}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Zombie,name=Herobrine,score_hhhh_min=652,score_hhhh=665] ~ ~ ~ /summon Zombie ~ ~ ~ {IsBaby:1}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_hhhhh_min=10,score_hhhhh=10] ~ ~ ~ /scoreboard objectives remove hhh},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_hhhhh_min=10,score_hhhhh=10] ~ ~ ~ /scoreboard objectives remove hhhh},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:iron_block,Time:1}}}}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1}}}}}}}}} },Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~-3 ~15 {Block:iron_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~1 ~-13 ~-2 ~1 ~1 stained_hardened_clay 10 replace stained_glass 0},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~-6 ~-13 ~-2 ~-6 ~1 stained_hardened_clay 10 replace stained_glass 0},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-4 ~-3 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~3 ~-3 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~-1 ~7 ~3 ~9 ~-8 minecraft:air},Time:1}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives remove hhhhh},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~6 ~-10 ~1 ~-3 ~4 stained_glass 14 replace stained_glass},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:quartz_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~8 ~-10 ~1 ~-1 ~4 stained_glass 5 replace stained_glass},Time:1}}}}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add hhhhh dummy hhhhh},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add hhhh dummy hhhh},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add hhh dummy hhh},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add hh dummy hh},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add h dummy h},Time:1}}}}}}}}} },Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command: /summon FallingSand ~1 ~-2 ~15 {Block:iron_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setworldspawn ~ ~ ~},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {“text”:” “,”color”:”red”}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {“text”:” 3. Don’t act like it’s your own work.”,”color”:”red”}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {“text”:” 2. Don’t use this command to participate in a competition.”,”color”:”red”}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {“text”:” 1. Credit IJAMinecraft if you’re using this command.”,”color”:”red”}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {“text”:””,”extra”:[{“text”:” https://www.youtube.com/user/IJAMinecraft”,”color”:”gold”,”clickEvent”:{“action”:”open_url”,”value”:”https://www.youtube.com/user/IJAMinecraft”}}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {“text”:” ‘Herobrine Boss'”,”bold”:”true”,”color”:”gold”,”extra”:[{“text”:” Command by IJAMinecraft”,”color”:”white”,”bold”:”false”}]}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a[r=200] {“text”:” “,”color”:”red”}},Time:1}}}}}}}}} },Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~-8 ~14 ~-1 ~ ~14 redstone_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~ ~-4 ~1 minecraft:wall_sign 2 destroy {Text1:”{text:'[Destroy]’,color:red,bold:true}”,Text2:”{text:’Right-click this’,color:black}”,Text3:”{text:’sign to destroy’,color:black}”,Text4:”{text:’the machine!’,color:black,clickEvent:{action:run_command,value:’/scoreboard players set @p hhhhh 4′}}”}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~ ~-2 ~1 minecraft:wall_sign 2 destroy {Text1:”{text:'[Get Items]’,color:dark_green,bold:true}”,Text2:”{text:’Right-click this’,color:black}”,Text3:”{text:’sign to get’,color:black}”,Text4:”{text:’your items!’,color:black,clickEvent:{action:run_command,value:’/scoreboard players set @p hhhhh 0′}}”}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~ ~ ~1 minecraft:wall_sign 2 destroy {Text1:”{text:’Herobrine’,color:dark_red,bold:true}”,Text2:”{text:’—–‘,color:dark_red}”,Text3:”{text:’Command by’,color:black}”,Text4:”{text:’IJAMinecraft’,color:black,clickEvent:{action:run_command,value:’/tell @p Herobrine is not real… or is he?’}}”}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~-4 ~3 ~-1 ~4 ~15 air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~-3 ~2 ~-2 ~5 ~16 stained_glass 0 hollow},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~-3 ~2 ~-2 ~-3 ~16 bedrock},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~-2 ~2 ~-2 ~40 ~16 air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/gamerule commandBlockOutput false},Time:1}}}}}}}}}}}}}}}}

بعد یه ساختمون عجیب درست میشه که موقع ساختش باید ازش دورشید :

بعد شما باید رو sign وسطی کلیل راست کنید و یه چیز مثله تصویر زیر بسازید:

البته آرمور استندی رو که ازsign وسطی گرفتید رو وسطش بزارید بعد ساخت اون وسیله با وسایلی که از sign گرفتید ناگهان یه اتفاقاتی میفته و هیروبراین ظاهر میشه بعد شما باید اندر کریستال ها رو بزنید تا مبارزه اصلی آغاز بشه اگه کامند تو متن نامرتب شد ناراحت نشید کپی کنید درست میشه البته بعد شکست دادنش قسمتی از قدرتاشو میگیرید:

!تو  حالت سورویوال اصلا باهاش نجنگید تا نمیرید!!!

سواری گرفتن از اندر دراگون:

کد زیر رو تو کامند بلاک بزنید تا یه اندر دراگون ظاهر بشه که بالا سرش واگن هست سوار اون واگن شید و حال کنید!(البته یکم سخته من خودم یه مدتی دنبال اون رفتم تا موفق شدم!
/summon Minecart ~ ~1 ~ {Riding:{id:”EnderDragon”}}

 

215+
اگه شما هم دوست دارین اطلاعاتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و نویسنده سایت بشین اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.