تبلیغات2 کامند باحال

سلام به نام خداوندی که ناچ را افرید تا ما بازی کنیم و من این دو تا کامند رو بگذارم اولین کامند با انداختن بلوک ایرن . چشم اندرمن معمولی و تیرکمون یه تیر کمون جدید می ده که با تیر اول یه چیزی شبیه در درست میشه و تیر دوم هم همین طور وارد هر کدوم بشید از اون یکی بیرون می ایند /summon FallingSand ~ ~1 ~ {Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~1 ~ ~-1 ~-33 ~ air 0},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:stained_hardened_clay,Data:14,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~-1 ~ ~1 ~-3 ~ redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~-19 ~11 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=6,score_portalGun=6] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~2 ~ ~},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=5,score_portalGun=5] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~ ~ ~-2},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=7,score_portalGun=7] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~-2 ~ ~},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=8,score_portalGun=8] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~ ~ ~2},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=2,score_portalGun=2] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~2 ~ ~},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=1,score_portalGun=1] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~ ~ ~-2},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=3,score_portalGun=3] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~-2 ~ ~},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=4,score_portalGun=4] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~ ~ ~2},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~-17 ~3 ~-2 ~-17 ~12 red_sandstone},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~ ~-24 ~4 redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:stained_hardened_clay,Data:14,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~-1 ~ ~1 ~-16 ~ redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a [“”,{“text”:”\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ‘Portal Gun’ in Minecraft “,”color”:”gold”,”bold”:”true”},{“text”:”by “},{“text”:”TheRedEngineer\n”,”color”:”red”,”bold”:”true”},{“text”:”\n                      youtube.com/c/TheRedEng\n\n”,”color”:”gold”,”clickEvent”:{“action”:”open_url”,”value”:”https://www.youtube.com/c/TheRedEng”},”hoverEvent”:{“action”:”show_text”,”value”:{“text”:””,”extra”:[{“text”:”click here to open link”}]}}},{“text”:”Credit TheRedEngineer if you are using this creation\n”,”color”:”red”},{“text”:”Don’t re-upload this command: provide my YT or PMC link!”,”color”:”red”}]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~ ~-19 ~4 redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-18 ~7 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=1,score_portalTimer_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=ArmorStand,name=!ASPORTAL1] ~ ~ ~ /kill @e[type=ItemFrame,name=IFPORTAL1]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL1,score_portalGun_min=1] {CustomName:ASPORTAL2}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun=1,score_portalGun_min=1] {Rotation:[180f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=134,rym=45] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL1] portalGun 2},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=44,rym=-44] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL1] portalGun 1},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=1,score_portalTimer_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=ItemFrame,name=IFPORTAL1] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~ ~ {CustomName:”ASPORTAL1″,CustomNameVisible:0,Marker:0b,Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1,PersistenceRequired:1,DisabledSlots:2039583}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=1,score_portalTimer_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Arrow,score_portalGun_min=1] ~ ~ ~ detect ~1 ~ ~ air 0 /summon ItemFrame ~ ~ ~ {CustomName:”IFPORTAL1″,CustomNameVisible:1,Item:{},Facing:0,ItemRotation:0}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=1,score_portalTimer_min=1] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=Arrow,name=ARPORTAL1] portalGun 1 {inGround:1b}},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-17 ~7 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=6,score_portalGun=6] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.01 0.0 0.0 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=6,score_portalGun=6] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~-0.4 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=6,score_portalGun=6] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~1.5 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=1,score_portalGun=1] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.0 0.0 0.01 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=1,score_portalGun=1] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~-0.4 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=1,score_portalGun=1] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~1.5 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=1,score_portalGun=1] ~ ~ ~ /particle dripLava ~-0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=1,score_portalGun=1] ~ ~ ~ /particle dripLava ~0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-16 ~8 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=5,score_portalGun=5] ~ ~ ~ /particle dripWater ~0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=5,score_portalGun=5] ~ ~ ~ /particle dripWater ~-0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=5,score_portalGun=5] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~1.5 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=4,score_portalGun=4] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.0 0.0 0.01 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=4,score_portalGun=4] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~-0.4 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=4,score_portalGun=4] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~1.5 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=4,score_portalGun=4] ~ ~ ~ /particle dripLava ~-0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=4,score_portalGun=4] ~ ~ ~ /particle dripLava ~0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-15 ~6 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2] ~ ~ ~ /tp @a[r=0,score_portalTimer2_min=-5,score_portalTimer2=5] @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4] ~ ~ ~ /tp @a[r=0,portalTimer2_min=1] @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,c=1]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun=3,score_portalGun_min=3] {Rotation:[90f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=-134,rym=-45] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL1] portalGun 4},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=135,rym=-135] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL1] portalGun 3},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=8,score_portalGun=8] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.0 0.0 0.01 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:8,Inventory:[{Slot:8b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:7,Inventory:[{Slot:7b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-14 ~8 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=1,score_portalTimer_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[type=Arrow,score_portalGun_min=1]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun=8,score_portalGun_min=8] {Rotation:[0f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun=2,score_portalGun_min=2] {Rotation:[270f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=-134,rym=-45] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL3] portalGun 8},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=135,rym=-135] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL3] portalGun 7},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun=6,score_portalGun_min=6] {Rotation:[270f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun=5,score_portalGun_min=5] {Rotation:[180f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun=7,score_portalGun_min=7] {Rotation:[90f,0f]}},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-13 ~6 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=6,score_portalGun=6] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~0.3 ~-0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=6,score_portalGun=6] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~0.3 ~0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=7,score_portalGun=7] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.01 0.0 0.0 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=2,score_portalGun=2] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.01 0.0 0.0 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=2,score_portalGun=2] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~-0.4 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=2,score_portalGun=2] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~1.5 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=2,score_portalGun=2] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~0.3 ~-0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=2,score_portalGun=2] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~0.3 ~0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-12 ~9 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=8,score_portalGun=8] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~1.5 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=8,score_portalGun=8] ~ ~ ~ /particle dripWater ~-0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=8,score_portalGun=8] ~ ~ ~ /particle dripWater ~0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=5,score_portalGun=5] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.0 0.0 0.01 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=5,score_portalGun=5] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~-0.4 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=Item] portalItem 3 {Item:{id:”minecraft:iron_block”}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=Item] portalItem 2 {Item:{id:”minecraft:ender_pearl”}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=Item] portalItem 1 {Item:{id:”minecraft:bow”}}},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-11 ~5 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:6,Inventory:[{Slot:6b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:5,Inventory:[{Slot:5b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:4,Inventory:[{Slot:4b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:3,Inventory:[{Slot:3b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:2,Inventory:[{Slot:2b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:1,Inventory:[{Slot:1b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:0,Inventory:[{Slot:0b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 0},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-10 ~9 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=2,score_portalTimer_min=2] ~ ~ ~ /execute @e[type=ArmorStand,name=!ASPORTAL3] ~ ~ ~ /kill @e[type=ItemFrame,name=IFPORTAL1]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL3,score_portalGun_min=1] {CustomName:ASPORTAL4}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun=4,score_portalGun_min=4] {Rotation:[0f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=134,rym=45] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL3] portalGun 6},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=44,rym=-44] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL3] portalGun 5},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=2,score_portalTimer_min=2] ~ ~ ~ /execute @e[type=ItemFrame,name=IFPORTAL1] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~ ~ {CustomName:”ASPORTAL3″,CustomNameVisible:0,Marker:0b,Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1,PersistenceRequired:1,DisabledSlots:2039583}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=2,score_portalTimer_min=2] ~ ~ ~ /execute @e[type=Arrow,score_portalGun_min=1] ~ ~ ~ detect ~1 ~ ~ air 0 /summon ItemFrame ~ ~ ~ {CustomName:”IFPORTAL1″,CustomNameVisible:1,Item:{},Facing:0,ItemRotation:0}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=2,score_portalTimer_min=2] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=Arrow,name=ARPORTAL1] portalGun 1 {inGround:1b}},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-9 ~5 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=7,score_portalGun=7] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~0.3 ~-0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=7,score_portalGun=7] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~1.5 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=7,score_portalGun=7] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~-0.4 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=3,score_portalGun=3] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.01 0.0 0.0 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=3,score_portalGun=3] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~-0.4 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=3,score_portalGun=3] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~1.5 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=3,score_portalGun=3] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~0.3 ~-0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=3,score_portalGun=3] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~0.3 ~0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-8 ~10 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4] ~ ~ ~ /execute @a[r=0] ~ ~ ~ /playsound mob.enderdragon.wings @a[r=0] ~ ~ ~ 2 1.5},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2] ~ ~ ~ /execute @a[r=0] ~ ~ ~ /playsound mob.enderdragon.wings @a[r=0] ~ ~ ~ 2 1.5},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4] ~ ~ ~ /execute @a[r=0,score_portalTimer2_min=4,score_portalTimer2=4] ~ ~ ~ /playsound mob.enderdragon.wings @a[r=0] ~ ~ ~ 2 1.5},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer2_min=4,score_portalTimer2=4] ~ ~ ~ /execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2] ~ ~ ~ /tp @e[score_portalGroup_min=1,r=0] @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4] ~ ~ ~ /execute @a[score_portalTimer2_min=4,score_portalTimer2=4] ~ ~ ~ /tp @e[score_portalGroup_min=1,r=0] @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,c=1]},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-7 ~4 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Item,score_portalItem=1,score_portalItem_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Item,score_portalItem=1,score_portalItem_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a portalTimer 3},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a portalTimer 2},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalTimer 1},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=135,rym=-135] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL1] portalGun 3},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=8,score_portalGun=8] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~-0.4 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~ ~ ~1 ~7 ~6 stone 0},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-6 ~10 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=2,score_portalTimer_min=2] ~ ~ ~ /kill @e[type=Arrow,score_portalGun_min=1]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~1 ~ ~-8 minecraft:wall_sign 0 replace {Text1:”{text:’——-‘,color:gold,bold:true}”,Text2:”{text:’Delete machine’,color:dark_red}”,Text3:”{text:’right-click here’,color:black}”,Text4:”{text:’——-‘,color:gold,clickEvent:{action:run_command,value:’/fill ~2 ~3 ~ ~-2 ~-6 ~10 minecraft:air 0 replace’}}”}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~1 ~-1 ~-8 minecraft:wall_sign 0 replace {Text1:”{text:’——-‘,color:gold,bold:true}”,Text2:”{text:’Portal Gun’,color:green}”,Text3:”{text:’in MC vanilla’,color:green}”,Text4:”{text:’——-‘,color:gold,clickEvent:{action:run_command,value:’/say Drop a bow, an ender pearl and a block of iron toghether to get the Portal Gun!!’}}”}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~1 ~-1 ~-8 minecraft:wall_sign 0 replace {Text1:”{text:’——-‘,color:gold,bold:true}”,Text2:”{text:’Command by’,color:black}”,Text3:”{text:’TheRedEngineer’,color:red}”,Text4:”{text:’——-‘,color:gold,clickEvent:{action:run_command,value:’/say Ouch! don not punch me!!’}}”}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a[r=1] portalTimer2 -5},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @a portalTimer2 1},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add portalTimer2 dummy portalTimer2},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-5 ~4 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=7,score_portalGun=7] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~0.3 ~0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Player,score_portalGun=1,score_portalGun_min=1] ~ ~ ~ /entitydata @e[type=Arrow] {CustomName:ARPORTAL1}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Item,score_portalItem=1,score_portalItem_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Item,score_portalItem=2,score_portalItem_min=2] ~ ~ ~ /execute @e[type=Item,score_portalItem=3,score_portalItem_min=3,r=1] ~ ~ ~ /kill @e[type=Item,score_portalItem_min=1,score_portalItem=3,r=2]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Item,score_portalItem=1,score_portalItem_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Item,score_portalItem=2,score_portalItem_min=2,r=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Item,score_portalItem=3,score_portalItem_min=3,r=1] ~ ~ ~ /summon Item ~ ~ ~ {CustomName:”Portal Gun”,CustomNameVisible:1,Item:{id:bow,Count:1,tag:{HideFlags:1,display:{Name:Portal Gun,Lore:[The cake is a lie, remember!]},ench:[{id:34,lvl:4}]}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add portalGun dummy portalGun},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add portalItem dummy portalItem},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add portalTimer dummy portalTimer},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~ ~ ~-1 ~7 ~6 redstone_block 0},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:stained_hardened_clay,Data:14,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~-1 ~ ~1 ~-4 ~ redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~7 ~3 ~-2 ~7 ~12 air},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~-1 ~3 ~-2 ~-1 ~12 red_sandstone},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~ ~3 ~-2 ~9 ~12 stained_glass 14 hollow},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/gamerule commandBlockOutput false},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و می رویم سراغ دومی ک یه اسلحه به تون می ده که با اون سرعتتون فوقالاده زیاد می شه

/summon Item ~ ~ ~ {    Item: {        id: 293,        Count: 1,        tag: {            display: {                Name: “The Water Gods Weapon”,                Lore: [                    “U Now have the power”,                    “Use it for awesome things”                ]            },            AttributeModifiers: [                {                    AttributeName: “generic.maxHealth”,                    Name: “generic.maxHealth”,                    Amount: 16000,                    Operation: 0,                    UUIDMost: 88096,                    UUIDLeast: 789069                },                {                    AttributeName: “generic.knockbackResistance”,                    Name: “generic.knockbackResistance”,                    Amount: 16000,                    Operation: 0,                    UUIDMost: 51233,                    UUIDLeast: 813419                },                {                    AttributeName: “generic.movementSpeed”,                    Name: “generic.movementSpeed”,                    Amount: 1,                    Operation: 0,                    UUIDMost: 5986,                    UUIDLeast: 998583                },                {                    AttributeName: “generic.attackDamage”,                    Name: “generic.attackDamage”,                    Amount: 16000,                    Operation: 0,                    UUIDMost: 86892,                    UUIDLeast: 414543                }            ],            ench: [                {                    id: 0,                    lvl: 16000                },                {                    id: 1,                    lvl: 16000                },                {                    id: 2,                    lvl: 16000                },                {                    id: 3,                    lvl: 16000                },                {                    id: 4,                    lvl: 16000                },                {                    id: 5,                    lvl: 16000                },                {                    id: 6,                    lvl: 16000                },                {                    id: 7,                    lvl: 16000                },                {                    id: 8,                    lvl: 16000                },                {                    id: 16,                    lvl: 16000                },                {                    id: 17,                    lvl: 16000                },                {                    id: 18,                    lvl: 16000                },                {                    id: 19,                    lvl: 16000                },                {                    id: 20,                    lvl: 16000                },                {                    id: 21,                    lvl: 27                },                {                    id: 32,                    lvl: 16000                },                {                    id: 33,                    lvl: 16000                },                {                    id: 34,                    lvl: 16000                },                {                    id: 35,                    lvl: 16000                },                {                    id: 48,                    lvl: 16000                },                {                    id: 49,                    lvl: 16000                },                {                    id: 50,                    lvl: 16000                },                {                    id: 51,                    lvl: 16000                },                {                    id: 61,                    lvl: 16000                },                {                    id: 62,                    lvl: 16000                }            ],            HideFlags: 5,            Unbreakable: 1        },        Damage: 0    }}

33+
اگه شما هم دوست دارین اطلاعاتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و نویسنده سایت بشین اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.