تبلیغاتکامند های کاربردی و باحال

 

به نام خدایی که ناچ را افرید

با سلام من مهدی ماینر هستم و میخوام چند کامند کاربردی باحااااال معرفی کنم

کامند god sword برای 1.8 1.8.2 1.8.3 1.8.4

/give @p diamond_sword 1 0 {display:{Name:”God Sword”,Lore:[“SUPER OP!”,”Made by:superchilddk”]},AttributeModifiers:[{AttributeName:”generic.maxHealth”,Name:”generic.maxHealth”,Amount:100,Operation:0,UUIDMost:46855,UUIDLeast:177713},{AttributeName:”generic.attackDamage”,Name:”generic.attackDamage”,Amount:9999999,Operation:0,UUIDMost:12947,UUIDLeast:132759}],Unbreakable:1}

توضیح : باحاش بزن دهن همه سرویس کن 🙂

راستی خوبیش اینکه جونت چند برابر میشه

کامند پورتال گان برای 1.8

بعد از این که یه چیز بزرگی ساخته شد iron block و preal و bow رو یه جا بندازین بعد ساخته میشه پرتال گان و برای اینکه پرتال بسته شه پرتال گان رو بنداز بگیر

توضیح: یه تر رو یه جا بنداز یه کی دیگه هم یه جا دیگه تا دروازه باز شه

/summon FallingSand ~ ~1 ~ {Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~1 ~ ~-1 ~-33 ~ air 0},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:stained_hardened_clay,Data:14,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~-1 ~ ~1 ~-3 ~ redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~ ~-19 ~11 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=6,score_portalGun=6] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~2 ~ ~},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=5,score_portalGun=5] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~ ~ ~-2},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=7,score_portalGun=7] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~-2 ~ ~},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=8,score_portalGun=8] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~ ~ ~2},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=2,score_portalGun=2] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~2 ~ ~},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=1,score_portalGun=1] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~ ~ ~-2},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=3,score_portalGun=3] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~-2 ~ ~},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=4,score_portalGun=4] ~ ~ ~ /tp @a[r=0] ~ ~ ~2},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~-17 ~3 ~-2 ~-17 ~12 red_sandstone},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~ ~-24 ~4 redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:stained_hardened_clay,Data:14,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~-1 ~ ~1 ~-16 ~ redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @a [“”,{“text”:”\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ‘Portal Gun’ in Minecraft “,”color”:”gold”,”bold”:”true”},{“text”:”by “},{“text”:”TheRedEngineer\n”,”color”:”red”,”bold”:”true”},{“text”:”\n                      youtube.com/c/TheRedEng\n\n”,”color”:”gold”,”clickEvent”:{“action”:”open_url”,”value”:”https://www.youtube.com/c/TheRedEng”},”hoverEvent”:{“action”:”show_text”,”value”:{“text”:””,”extra”:[{“text”:”click here to open link”}]}}},{“text”:”Credit TheRedEngineer if you are using this creation\n”,”color”:”red”},{“text”:”Don’t re-upload this command: provide my YT or PMC link!”,”color”:”red”}]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~ ~-19 ~4 redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-18 ~7 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=1,score_portalTimer_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=ArmorStand,name=!ASPORTAL1] ~ ~ ~ /kill @e[type=ItemFrame,name=IFPORTAL1]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL1,score_portalGun_min=1] {CustomName:ASPORTAL2}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun=1,score_portalGun_min=1] {Rotation:[180f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=134,rym=45] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL1] portalGun 2},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=44,rym=-44] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL1] portalGun 1},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=1,score_portalTimer_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=ItemFrame,name=IFPORTAL1] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~ ~ {CustomName:”ASPORTAL1″,CustomNameVisible:0,Marker:0b,Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1,PersistenceRequired:1,DisabledSlots:2039583}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=1,score_portalTimer_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Arrow,score_portalGun_min=1] ~ ~ ~ detect ~1 ~ ~ air 0 /summon ItemFrame ~ ~ ~ {CustomName:”IFPORTAL1″,CustomNameVisible:1,Item:{},Facing:0,ItemRotation:0}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=1,score_portalTimer_min=1] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=Arrow,name=ARPORTAL1] portalGun 1 {inGround:1b}},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-17 ~7 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=6,score_portalGun=6] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.01 0.0 0.0 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=6,score_portalGun=6] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~-0.4 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=6,score_portalGun=6] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~1.5 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=1,score_portalGun=1] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.0 0.0 0.01 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=1,score_portalGun=1] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~-0.4 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=1,score_portalGun=1] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~1.5 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=1,score_portalGun=1] ~ ~ ~ /particle dripLava ~-0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=1,score_portalGun=1] ~ ~ ~ /particle dripLava ~0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-16 ~8 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=5,score_portalGun=5] ~ ~ ~ /particle dripWater ~0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=5,score_portalGun=5] ~ ~ ~ /particle dripWater ~-0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=5,score_portalGun=5] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~1.5 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=4,score_portalGun=4] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.0 0.0 0.01 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=4,score_portalGun=4] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~-0.4 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=4,score_portalGun=4] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~1.5 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=4,score_portalGun=4] ~ ~ ~ /particle dripLava ~-0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=4,score_portalGun=4] ~ ~ ~ /particle dripLava ~0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-15 ~6 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2] ~ ~ ~ /tp @a[r=0,score_portalTimer2_min=-5,score_portalTimer2=5] @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4] ~ ~ ~ /tp @a[r=0,portalTimer2_min=1] @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,c=1]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun=3,score_portalGun_min=3] {Rotation:[90f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=-134,rym=-45] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL1] portalGun 4},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=135,rym=-135] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL1] portalGun 3},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=8,score_portalGun=8] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.0 0.0 0.01 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:8,Inventory:[{Slot:8b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:7,Inventory:[{Slot:7b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-14 ~8 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=1,score_portalTimer_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[type=Arrow,score_portalGun_min=1]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun=8,score_portalGun_min=8] {Rotation:[0f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun=2,score_portalGun_min=2] {Rotation:[270f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=-134,rym=-45] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL3] portalGun 8},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=135,rym=-135] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL3] portalGun 7},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun=6,score_portalGun_min=6] {Rotation:[270f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun=5,score_portalGun_min=5] {Rotation:[180f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun=7,score_portalGun_min=7] {Rotation:[90f,0f]}},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-13 ~6 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=6,score_portalGun=6] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~0.3 ~-0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=6,score_portalGun=6] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~0.3 ~0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=7,score_portalGun=7] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.01 0.0 0.0 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=2,score_portalGun=2] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.01 0.0 0.0 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=2,score_portalGun=2] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~-0.4 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=2,score_portalGun=2] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~1.5 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=2,score_portalGun=2] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~0.3 ~-0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=2,score_portalGun=2] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~0.3 ~0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-12 ~9 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=8,score_portalGun=8] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~1.5 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=8,score_portalGun=8] ~ ~ ~ /particle dripWater ~-0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=8,score_portalGun=8] ~ ~ ~ /particle dripWater ~0.45 ~0.3 ~ 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=5,score_portalGun=5] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.0 0.0 0.01 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=5,score_portalGun=5] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~-0.4 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=Item] portalItem 3 {Item:{id:”minecraft:iron_block”}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=Item] portalItem 2 {Item:{id:”minecraft:ender_pearl”}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @e[type=Item] portalItem 1 {Item:{id:”minecraft:bow”}}},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-11 ~5 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:6,Inventory:[{Slot:6b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:5,Inventory:[{Slot:5b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:4,Inventory:[{Slot:4b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:3,Inventory:[{Slot:3b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:2,Inventory:[{Slot:2b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:1,Inventory:[{Slot:1b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 1 {SelectedItemSlot:0,Inventory:[{Slot:0b,id:”minecraft:bow”,tag:{display:{Name:”Portal Gun”}}}]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalGun 0},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-10 ~9 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=2,score_portalTimer_min=2] ~ ~ ~ /execute @e[type=ArmorStand,name=!ASPORTAL3] ~ ~ ~ /kill @e[type=ItemFrame,name=IFPORTAL1]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL3,score_portalGun_min=1] {CustomName:ASPORTAL4}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/entitydata @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun=4,score_portalGun_min=4] {Rotation:[0f,0f]}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=134,rym=45] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL3] portalGun 6},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=44,rym=-44] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL3] portalGun 5},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=2,score_portalTimer_min=2] ~ ~ ~ /execute @e[type=ItemFrame,name=IFPORTAL1] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~ ~ {CustomName:”ASPORTAL3″,CustomNameVisible:0,Marker:0b,Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1,PersistenceRequired:1,DisabledSlots:2039583}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=2,score_portalTimer_min=2] ~ ~ ~ /execute @e[type=Arrow,score_portalGun_min=1] ~ ~ ~ detect ~1 ~ ~ air 0 /summon ItemFrame ~ ~ ~ {CustomName:”IFPORTAL1″,CustomNameVisible:1,Item:{},Facing:0,ItemRotation:0}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=2,score_portalTimer_min=2] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=Arrow,name=ARPORTAL1] portalGun 1 {inGround:1b}},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-9 ~5 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=7,score_portalGun=7] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~0.3 ~-0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=7,score_portalGun=7] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~1.5 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=7,score_portalGun=7] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~-0.4 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=3,score_portalGun=3] ~ ~ ~ /particle portal ~-0.1 ~0.2 ~ 0.01 0.0 0.0 0.3 20 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=3,score_portalGun=3] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~-0.4 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=3,score_portalGun=3] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~1.5 ~ 0.0 0.0 0.2 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=3,score_portalGun=3] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~0.3 ~-0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,score_portalGun_min=3,score_portalGun=3] ~ ~ ~ /particle dripLava ~ ~0.3 ~0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-8 ~10 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4] ~ ~ ~ /execute @a[r=0] ~ ~ ~ /playsound mob.enderdragon.wings @a[r=0] ~ ~ ~ 2 1.5},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2] ~ ~ ~ /execute @a[r=0] ~ ~ ~ /playsound mob.enderdragon.wings @a[r=0] ~ ~ ~ 2 1.5},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4] ~ ~ ~ /execute @a[r=0,score_portalTimer2_min=4,score_portalTimer2=4] ~ ~ ~ /playsound mob.enderdragon.wings @a[r=0] ~ ~ ~ 2 1.5},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer2_min=4,score_portalTimer2=4] ~ ~ ~ /execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2] ~ ~ ~ /tp @e[score_portalGroup_min=1,r=0] @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4] ~ ~ ~ /execute @a[score_portalTimer2_min=4,score_portalTimer2=4] ~ ~ ~ /tp @e[score_portalGroup_min=1,r=0] @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2,c=1]},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-7 ~4 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Item,score_portalItem=1,score_portalItem_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Item,score_portalItem=1,score_portalItem_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a portalTimer 3},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a portalTimer 2},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players set @a portalTimer 1},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[ry=135,rym=-135] ~ ~ ~ /scoreboard players set @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL1] portalGun 3},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=8,score_portalGun=8] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~-0.4 ~ 0.2 0.0 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~ ~ ~1 ~7 ~6 stone 0},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~-1 ~-6 ~10 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @a[score_portalTimer=2,score_portalTimer_min=2] ~ ~ ~ /kill @e[type=Arrow,score_portalGun_min=1]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~1 ~ ~-8 minecraft:wall_sign 0 replace {Text1:”{text:’——-‘,color:gold,bold:true}”,Text2:”{text:’Delete machine’,color:dark_red}”,Text3:”{text:’right-click here’,color:black}”,Text4:”{text:’——-‘,color:gold,clickEvent:{action:run_command,value:’/fill ~2 ~3 ~ ~-2 ~-6 ~10 minecraft:air 0 replace’}}”}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~1 ~-1 ~-8 minecraft:wall_sign 0 replace {Text1:”{text:’——-‘,color:gold,bold:true}”,Text2:”{text:’Portal Gun’,color:green}”,Text3:”{text:’in MC vanilla’,color:green}”,Text4:”{text:’——-‘,color:gold,clickEvent:{action:run_command,value:’/say Drop a bow, an ender pearl and a block of iron toghether to get the Portal Gun!!’}}”}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/setblock ~1 ~-1 ~-8 minecraft:wall_sign 0 replace {Text1:”{text:’——-‘,color:gold,bold:true}”,Text2:”{text:’Command by’,color:black}”,Text3:”{text:’TheRedEngineer’,color:red}”,Text4:”{text:’——-‘,color:gold,clickEvent:{action:run_command,value:’/say Ouch! don not punch me!!’}}”}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL2] ~ ~ ~ /scoreboard players set @a[r=1] portalTimer2 -5},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard players add @a portalTimer2 1},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add portalTimer2 dummy portalTimer2},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/summon FallingSand ~1 ~-5 ~4 {Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=ArmorStand,name=ASPORTAL4,score_portalGun_min=7,score_portalGun=7] ~ ~ ~ /particle dripWater ~ ~0.3 ~0.45 0.0 0.5 0.0 1 3 force},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Player,score_portalGun=1,score_portalGun_min=1] ~ ~ ~ /entitydata @e[type=Arrow] {CustomName:ARPORTAL1}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Item,score_portalItem=1,score_portalItem_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Item,score_portalItem=2,score_portalItem_min=2] ~ ~ ~ /execute @e[type=Item,score_portalItem=3,score_portalItem_min=3,r=1] ~ ~ ~ /kill @e[type=Item,score_portalItem_min=1,score_portalItem=3,r=2]},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/execute @e[type=Item,score_portalItem=1,score_portalItem_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Item,score_portalItem=2,score_portalItem_min=2,r=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Item,score_portalItem=3,score_portalItem_min=3,r=1] ~ ~ ~ /summon Item ~ ~ ~ {CustomName:”Portal Gun”,CustomNameVisible:1,Item:{id:bow,Count:1,tag:{HideFlags:1,display:{Name:Portal Gun,Lore:[The cake is a lie, remember!]},ench:[{id:34,lvl:4}]}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add portalGun dummy portalGun},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add portalItem dummy portalItem},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/scoreboard objectives add portalTimer dummy portalTimer},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~-1 ~ ~ ~-1 ~7 ~6 redstone_block 0},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:stained_hardened_clay,Data:14,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:redstone_block,Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~1 ~-1 ~ ~1 ~-4 ~ redstone_block},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~7 ~3 ~-2 ~7 ~12 air},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~-1 ~3 ~-2 ~-1 ~12 red_sandstone},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/fill ~2 ~ ~3 ~-2 ~9 ~12 stained_glass 14 hollow},Time:1,DropItem:0,Riding:{id:”FallingSand”,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/gamerule commandBlockOutput false},Time:1,DropItem:0}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

ببخشید زیاده

دایمند اگه خواستی بکنش txt بعد لینکو بزار

 

کامند سرعت برای 1.8

وقتی کامند رو بزنی بهت یه stick میده و وقتی stick رو او دستت بگیری و حرکت کنی خیییلی سرعتت بالاست

/give @p wooden_hoe 1 0 {display:{Name:”Walking Stick”,Lore:[“Hold it to make traveling a lot eaiser”]},AttributeModifiers:[{AttributeName:”generic.movementSpeed”,Name:”generic.movementSpeed”,Amount:10,Operation:0,UUIDMost:28665,UUIDLeast:810666},{AttributeName:”generic.attackDamage”,Name:”generic.attackDamage”,Amount:4,Operation:0,UUIDMost:8921,UUIDLeast:477291}],ench:[{id:48,lvl:10}],HideFlags:7,Unbreakable:1}

توضیح هم داده بودم :))

lol تا اینجا شد 813 کلمه :))

کامند god kit برای 1.8

با این کامند قویترین kit ماین کرافت گیرتون میاد که دهن همه رو سرویس میکنه :))

/summon FallingSand ~ ~1.6 ~ {
TileID:152,Time:1,Riding:{id: FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {text:”Click Here.”,clickEvent:{action:open_url,value:”http://www.youtube.com/c/iFocuxYT”}}}
,Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {“text”:”Kit Completed, Courtesy of iFocux”,color:red}}
,Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:cooked_beef 64 0 {display:{Name:”God Food”,Lore:[“Cooked By The Gods”]},ench:[{id:16,lvl:10000}]}}
,Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:golden_apple 64 1 {display:{Name:”God Apple”,Lore:[Created By The Gods]},ench:[{id:16,lvl:10000},{id:20,lvl:10000},{id:19,lvl:10000}]}}
,Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:diamond_pickaxe 1 0 {Unbreakable:1,display:{Name:”Lucky Pickaxe”,Lore:[“Server Might Crash!”]},ench:[{id:16,lvl:10000},{id:32,lvl:10000},{id:35,lvl:10000}]}}
,Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:diamond_pickaxe 1 0 {Unbreakable:1,display:{Name:”God Pickaxe”,Lore:[“Created By The Gods”]},ench:[{id:16,lvl:10000},{id:32,lvl:10000},{id:33,lvl:10000}]}}
,Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:diamond_axe 1 0 {Unbreakable:1,display:{Name:”God Axe”,Lore:[“Created By The Gods”]},ench:[{id:16,lvl:10000},{id:19,lvl:10000},{id:20,lvl:10000},{id:32,lvl:10000}]}}
,Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:diamond_boots 1 0 {Unbreakable:1,display:{Name:”God Boots”,Lore:[“Created By The Gods”]},ench:[{id:0,lvl:10000},{id:4,lvl:10000},{id:7,lvl:10000},{id:2,lvl:10000}]}}
,Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:diamond_leggings 1 0 {Unbreakable:1,display:{Name:”God Leggings”,Lore:[“Created By The Gods”]},ench:[{id:0,lvl:10000},{id:4,lvl:10000},{id:7,lvl:10000}]}}
,Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:diamond_chestplate 1 0 {Unbreakable:1,display:{Name:”God Chesplate”,Lore:[“Created By The Gods”]},ench:[{id:0,lvl:10000},{id:4,lvl:10000},{id:7,lvl:10000}]}},Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152
,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:diamond_helmet 1 0 {Unbreakable:1,display:{Name:”God Helmet”,Lore:[“Created By The Gods”]},ench:[{id:0,lvl:10000},{id:4,lvl:10000},{id:7,lvl:10000}]}}
,Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:arrow 1 0 {Unbreakable:1,display:{Name:”Goddes Arrow”,Lore:[“Created By The Gods”]},ench:[{id:16,lvl:10000},{id:20,lvl:10000},{id:19,lvl:10000}]}},Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152
,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:bow 1 0 {Unbreakable:1,display:{Name:”Goddes Bow”,Lore:[“Created By The Gods”]},ench:[{id:51,lvl:10000},{id:50,lvl:10000},{id:49,lvl:10000},{id:48,lvl:10000},{id:16,lvl:10000}]}}
,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:diamond_sword 1 0 {Unbreakable:1,display:{Name:”God Sword”,Lore:[“Created By The Gods”]},ench:[{id:16,lvl:10000},{id:17,lvl:10000},{id:18,lvl:10000},{id:19,lvl:10000},{id:20,lvl:10000}]}}
,Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {“text”:”Generating Kit!”,color:gold}},Riding:{id:FallingSand,Time:1,TileID:152
,Riding:{id:FallingSand,TileID:137,Time:1,TileEntityData:{Command:/tellraw @a {“text”:”Loading Kit!”,color:aqua}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

کامند super sworld برای 1.8

با این کامند هم میتونید قوی بزنید هم میتون با سرعت خییییلی زیاد حرکت کنید

/give @p diamond_sword 1 0 {
display: {
Name: “Super Sword”
},
AttributeModifiers: [
{
AttributeName: “generic.maxHealth”,
Name: “generic.maxHealth”,
Amount: 30,
Operation: 0,
UUIDMost: 73606,
UUIDLeast: 224661
},
{
AttributeName: “generic.followRange”,
Name: “generic.followRange”,
Amount: 64,
Operation: 0,
UUIDMost: 73488,
UUIDLeast: 921878
},
{
AttributeName: “generic.knockbackResistance”,
Name: “generic.knockbackResistance”,
Amount: 0.5,
Operation: 0,
UUIDMost: 60842,
UUIDLeast: 952571
},
{
AttributeName: “generic.movementSpeed”,
Name: “generic.movementSpeed”,
Amount: 3,
Operation: 0,
UUIDMost: 83184,
UUIDLeast: 208996
},
{
AttributeName: “generic.attackDamage”,
Name: “generic.attackDamage”,
Amount: 3,
Operation: 0,
UUIDMost: 21715,
UUIDLeast: 957708
}
],
ench: [
{
id: 0,
lvl: 5
},
{
id: 16,
lvl: 5
},
{
id: 21,
lvl: 5
},
{
id: 32,
lvl: 5
},
{
id: 48,
lvl: 5
}
]
}

LLLLOOOOLLL شد 1030 کلمه LLLLOOOOLLLL

کامند بنر باحال برای 1.8

بنراش باحاله خوب چی بگم 😐

/summon FallingSand ~ ~1 ~ {Block:redstone_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~ ~ ~1 ~ ~-43 ~1 redstone_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~ ~2 ~ ~ ~-44 ~1 air},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~3 ~-5 ~ {Block:command_block,Time:1,TileEntityData:{Command:fill ~ ~ ~-1 ~6 ~ ~1 diamond_block}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/tellraw @p [“”,{“text”:”Welcome to Orangecreep3r’s Cool Banners Command Creation! You have just received a bunch of awesome banners! Credit for the banners go to original creators!”,”color”:”blue”}]},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:15,Patterns:[{Pattern:gra,Color:12},{Pattern:gra,Color:11},{Pattern:flo,Color:14},{Pattern:flo,Color:11},{Pattern:bs,Color:4},{Pattern:cs,Color:3},{Pattern:tts,Color:2}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:12,Patterns:[{Pattern:mr,Color:8},{Pattern:mc,Color:12},{Pattern:sc,Color:3},{Pattern:tr,Color:15},{Pattern:hhb,Color:0},{Pattern:hhb,Color:3},{Pattern:bs,Color:4},{Pattern:cbo,Color:12},{Pattern:gru,Color:12}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:12,Patterns:[{Pattern:cs,Color:3},{Pattern:ts,Color:12},{Pattern:tl,Color:11},{Pattern:bo,Color:12},{Pattern:flo,Color:2},{Pattern:mc,Color:2},{Pattern:sku,Color:2},{Pattern:bts,Color:10}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:11,Patterns:[{Pattern:bri,Color:14},{Pattern:rs,Color:4},{Pattern:mr,Color:4},{Pattern:ts,Color:8},{Pattern:cbo,Color:4},{Pattern:bt,Color:4},{Pattern:tts,Color:4},{Pattern:bs,Color:2},{Pattern:bts,Color:2}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:2,Patterns:[{Pattern:ls,Color:15},{Pattern:rs,Color:15},{Pattern:bo,Color:0},{Pattern:cbo,Color:0},{Pattern:ts,Color:0},{Pattern:bs,Color:0},{Pattern:flo,Color:0}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:5,Patterns:[{Pattern:ts,Color:9},{Pattern:tt,Color:5},{Pattern:cs,Color:15},{Pattern:mr,Color:5},{Pattern:tts,Color:5},{Pattern:hhb,Color:15},{Pattern:ms,Color:0},{Pattern:mc,Color:0},{Pattern:mc,Color:15}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:14,Patterns:[{Pattern:mr,Color:0},{Pattern:ss,Color:0},{Pattern:cre,Color:0},{Pattern:bo,Color:0},{Pattern:tt,Color:0},{Pattern:bts,Color:14},{Pattern:sku,Color:15},{Pattern:sku,Color:0}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:14,Patterns:[{Pattern:cre,Color:0}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:15,Patterns:[{Pattern:gru,Color:9},{Pattern:cr,Color:13},{Pattern:mr,Color:0},{Pattern:bo,Color:5},{Pattern:ms,Color:8},{Pattern:cbo,Color:0},{Pattern:sku,Color:0},{Pattern:cre,Color:8},{Pattern:cre,Color:0},{Pattern:flo,Color:0},{Pattern:tt,Color:0},{Pattern:bts,Color:0}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:7,Patterns:[{Pattern:bri,Color:15},{Pattern:hhb,Color:1},{Pattern:sc,Color:0},{Pattern:sc,Color:1},{Pattern:bo,Color:0},{Pattern:bo,Color:1}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:8,Patterns:[{Pattern:bts,Color:1},{Pattern:tts,Color:0},{Pattern:cre,Color:0},{Pattern:sku,Color:0}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:0,Patterns:[{Pattern:cbo,Color:8},{Pattern:rs,Color:0},{Pattern:flo,Color:1},{Pattern:ms,Color:8},{Pattern:tt,Color:0},{Pattern:moj,Color:8}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:15,Patterns:[{Pattern:gru,Color:12},{Pattern:cr,Color:12},{Pattern:mr,Color:6},{Pattern:bo,Color:4},{Pattern:ms,Color:8},{Pattern:cbo,Color:0},{Pattern:sku,Color:0},{Pattern:cre,Color:8},{Pattern:cre,Color:0},{Pattern:flo,Color:0},{Pattern:tt,Color:0},{Pattern:bts,Color:0}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:8,Patterns:[{Pattern:cre,Color:15},{Pattern:sku,Color:2},{Pattern:hhb,Color:1}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:15,Patterns:[{Pattern:flo,Color:8},{Pattern:dls,Color:3},{Pattern:rud,Color:15},{Pattern:drs,Color:8},{Pattern:br,Color:15},{Pattern:cbo,Color:15}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:4,Patterns:[{Pattern:bo,Color:15},{Pattern:sc,Color:15}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:15,Patterns:[{Pattern:gru,Color:1},{Pattern:gra,Color:1},{Pattern:flo,Color:11},{Pattern:mc,Color:14},{Pattern:hhb,Color:4},{Pattern:bt,Color:11}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:0,Patterns:[{Pattern:tts,Color:15},{Pattern:bts,Color:15},{Pattern:bo,Color:15},{Pattern:ss,Color:15},{Pattern:sc,Color:15}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:5,Patterns:[{Pattern:flo,Color:11}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:/give @p minecraft:banner 1 0 {BlockEntityTag:{Base:15,Patterns:[{Pattern:hhb,Color:10},{Pattern:hh,Color:11},{Pattern:bri,Color:2},{Pattern:cre,Color:0}]}}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~4 ~-15 ~-1 {Block:diamond_block,Time:1,}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~5 ~-14 ~-1 {Block:diamond_block,Time:1,}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~6 ~-13 ~-1 {Block:diamond_block,Time:1,}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~7 ~-12 ~-1 {Block:diamond_block,Time:1,}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~8 ~-11 ~-1 {Block:diamond_block,Time:1,}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~9 ~-10 ~-1 {Block:diamond_block,Time:1,}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~4 ~-10 ~1 {Block:diamond_block,Time:1,}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~5 ~-9 ~1 {Block:diamond_block,Time:1,}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~6 ~-8 ~1 {Block:diamond_block,Time:1,}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~7 ~-7 ~1 {Block:diamond_block,Time:1,}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~8 ~-6 ~1 {Block:diamond_block,Time:1,}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:summon FallingSand ~9 ~-5 ~1 {Block:diamond_block,Time:1,}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:gamerule commandBlockOutput false},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~3 ~-5 ~ ~9 ~-6 ~ redstone_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:setblock ~3 ~-4 ~-1 command_block 0 replace {Command:fill ~ ~ ~1 ~6 ~-1 ~1 stone 0 replace redstone_block}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:setblock ~3 ~-3 ~1 command_block 0 replace {Command:fill ~ ~ ~-1 ~6 ~-1 ~-1 redstone_block 0 replace stone}},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,Time:1,TileEntityData:{Command:setblock ~1 ~-2 ~ wall_sign 4 replace {Text1:”{text:’Made by:’,clickEvent:{action:run_command,value:\\”/fill ~ ~-1 ~-2 ~9 ~1 ~2 air 0 replace\\”},color:red}”,Text2:”{text:’Orangecreep3r’,bold:true,italic:true,underlined:true,color:gray}”,Text3:”{text:’Productions’,bold:true,italic:true,underlined:true,color:black}”,Text4:”{text:’On YT’,color:dark_blue}”}},Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~2 ~-1 ~-2 ~10 ~-2 ~2 stained_glass 1 replace diamond_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~3 ~ ~-1 ~9 ~2 ~1 air 0 replace diamond_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:command_block,TileEntityData:{Command:fill ~2 ~ ~-2 ~10 ~1 ~2 diamond_block},Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:stone,Time:1}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

یه کامند باحال برای 1.8

این طوری هستش که شما egg هارو یه جایی میزنی و pyramid و castel و tempel و house برای شما ساخته میشه

اینم لینک دانلود

چون خیلی زیاد بود

کامند بمب بارون 😐    برای 1.8


…او سر کسی که این کامند رو ساخت

خیلی بد بود

مپم به …رفت

ببخشید دوستان عصابم به هم ریخت من این پیشنهاد نمیکنم ولی اگه خواستین میدم

کامند cloud in bottle (terraria) برای 1.8

من عاشق این کامندم با این هیچوقت زمین نمیخورید و اروم میاین پایین

این مربوط به بازی terraria هم هست

خوب اینم از این امیدوارم که خوشتون اومده باشه چون از ساعت 7 درگیرشم :))

کلیک رو لایک و تبلیغ فراموش نشه

خوشتم نیومد بخاطر عذابی که کشیدم لایک کن :))

احساسی هم نداشتی لایک کن :))

ددددد لاااک کن دیگه

lololololololol

راستی کلا شد 1323 کلمه lol

اگه خوب استقبال کردین قسمت 2 و 3 هم میزارم :))

بای بروبچ تا پستی دیگر

207+
اگه شما هم دوست دارین اطلاعاتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و نویسنده سایت بشین اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.