تبلیغاتIranian Magic book

درود دوستان!

من (GoldenEye_) هستم!

خیلی وقت بود که پست نمیزاشتم اما !LOL) Im Back)

امروز با یک مجیک بوک خیلی کاربردی در خدمتتونم!

این بوک (action) هایی داره که خیلی بدرد بخوره!

مثلا دور خونتون رو کلی موب گرفته و مزاحمتونه

شما میتونید با یک کلیک کل این موب هارو نیست نابود کنید! 😀

این بوک یا همون کتاب خیلی کار های دیگرو هم انجام میده!

که حتما باید امتحانش کنید!


 1-شما نیاز به کامند بلاک دارید! تایپ کنید (give @a command_block/)

2-کد مجبک بوک را در کامند بلاک پیست کنید و یک فعال کننده ی رد استونی کنارش بگزارید!

بووووم! لذت ببرید!

کد:

/give @p written_book 1 0 {pages:["[\"\",{\"text\":\"\\u21e8Salam Dustan!\",\"bold\":true,\"italic\":true,\"color\":\"dark_blue\"},{\"text\":\"\n\",\"color\":\"reset\"},{\"text\":\"Man\",\"bold\":true,\"italic\":true,\"color\":\"dark_aqua\"},{\"text\":\" \",\"bold\":true,\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"GoldenEye_\",\"bold\":true,\"italic\":true,\"underlined\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\" hastam!\nSazandeh ye in MagicBook.\nIn book yek seri command haye jaleb va bedard bokhor dare!\nva tamame in book dastranje talashe khodam hast va az hich jaey copy nashode!\",\"color\":\"dark_aqua\",\"bold\":true,\"italic\":true},{\"text\":\"\n\n \",\"color\":\"reset\"}]","[\"\",{\"text\":\"\\u2776-Sakhti-e-game\",\"bold\":true,\"italic\":true,\"color\":\"dark_aqua\"},{\"text\":\"\n\",\"color\":\"reset\"},{\"text\":\"\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Kheyli Ason\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/difficulty peaceful\"},\"hoverEvent\":{\"action\":\"show_text\",\"value\":\"Baese Az bein raftane Monster ha mishavad\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Ason\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/difficulty easy\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Mamuli\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/difficulty normal\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Sakht\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/difficulty hard\"}},{\"text\":\"\n\",\"color\":\"reset\"},{\"text\":\"\\u2777-Gamemode\",\"bold\":true,\"italic\":true,\"color\":\"dark_aqua\"},{\"text\":\"\n\",\"color\":\"reset\"},{\"text\":\"\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Spectaror\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/gamemode 3\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Adventure\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/gamemode 2\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Creative\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/gamemode 1\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Survival\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/gamemode 0\"}},{\"text\":\"\n\n \",\"color\":\"reset\"}]","[\"\",{\"text\":\"\\u2778-/give\",\"bold\":true,\"italic\":true,\"color\":\"dark_aqua\"},{\"text\":\"\n\",\"color\":\"reset\"},{\"text\":\"\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Barrier\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/give @a barrier\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Dragon_Egg\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/give @a dragon_egg\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Diamond\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/give @a diamond\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Emerald\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/give @a emerald\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Iron\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/give @a iron\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Coal\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"open_url\",\"value\":\"/give @a coal\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Redstone\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/give @a redstone"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Lapis\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"open_url\",\"value\":\"/give @a lapis\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Saddle\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/give @a minecraft:saddle\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Elytra\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/give @a elytra\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Arrow\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/give @a arrow 64\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Bow\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/give @a bow\"}}]","[\"\",{\"text\":\"\\u2779-Time\",\"bold\":true,\"italic\":true,\"color\":\"dark_aqua\"},{\"text\":\"\n\",\"color\":\"reset\"},{\"text\":\"\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Day\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/time set day\"}},{\"text\":\" : \",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Night\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/time set night\"}},{\"text\":\"\n\\u261bTavaghofe Zaman \n\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"On\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/gamerule doDaylightCycle true\"}},{\"text\":\" : \",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Off\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/gamerule doDaylightCycle false\"}},{\"text\":\"\n\",\"color\":\"reset\"},{\"text\":\"\\u277a-/summon\",\"bold\":true,\"italic\":true,\"color\":\"dark_aqua\"},{\"text\":\"\n\",\"color\":\"reset\"},{\"text\":\"\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Ender Dragon\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/summon EnderDragon\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Wither\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/summon WitherBoss\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Creeper\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/summon Creeper\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Skeleton\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/summon Skeleton\"}},{\"text\":\"\n\\u261b\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Zombie\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/summon Zombie\"}},{\"text\":\"\n\n\n \",\"color\":\"reset\"}]","[\"\",{\"text\":\"\\u277b-Gamerule\",\"bold\":true,\"italic\":true,\"color\":\"dark_aqua\"},{\"text\":\"\n\",\"color\":\"reset\"},{\"text\":\"\\u261bHengamike Mob ha mimirand item nadahand\n\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"On\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/gamerule doMobLoot true\"}},{\"text\":\" : \",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Off\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/gamerule doMobLoot false\"}},{\"text\":\"\n\\u261bSpawn Nashodane Mob Ha\n\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"On\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/gamerule doMobSpawning true\"}},{\"text\":\" : O\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"ff\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"open_url\",\"value\":\"/gamerule doMobSpawning false\"}},{\"text\":\"\n\\u261bHengame mordan itematan az Dast naravad\n\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"On\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/gamerule keepInventory true\"}},{\"text\":\" : \",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\"},{\"text\":\"Off\",\"italic\":true,\"color\":\"aqua\",\"clickEvent\":{\"action\":\"run_command\",\"value\":\"/gamerule keepInventory false\"}},{\"text\":\"\n \",\"color\":\"reset\"}]","[\"\",{\"text\":\"\n\n\n\n \"},{\"text\":\" End...\",\"bold\":true,\"italic\":true,\"strikethrough\":true,\"underlined\":true,\"color\":\"dark_aqua\"},{\"text\":\"\n\n\n \",\"color\":\"reset\"}]"],title:"Magic Book-By GoldenEye_",author:GoldenEye_,generation:3,display:{Lore:["In Book Komak daste shomast va ba action haey ke darash vojud dare , beheton komak mikone!"]}}

 عکس:


 

ویدیو(کلیک کنید)

 

 

88+
اگه شما هم دوست دارین اطلاعاتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و نویسنده سایت بشین اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.