تبلیغاتاسپاون Wither storm با یک کامند!

 

سلام این اولین مطلبمه

امیدوارم خوشتون بیاد

اول باید بدونین این کامند برای 1.8.9 هست. (شاید روی 1.9 هم کار کنه.)

خب اول نیاز به تکسچر پک دارین که از لینک زیر می تونین دانلود کنین

http://www.mediafire.com/download/1oooc9e1g2eildq/Wither+storm+boss+battle.zip

و حالا کامند ها

سطح آسان

summon MinecartCommandBlock ~ ~1 ~ {Command:kill @e[type=MinecartCommandBlock,r=1],Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~ ~-1 ~1 redstone_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~ ~ ~1 command_block 0 replace {Command:fill ~ ~-3 ~-1 ~ ~ ~ air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard objectives add jDBt7_I dummy",Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~-2 ~-1 {Command:fill ~ ~ ~1 ~5 ~6 ~1 stone},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~-2 ~1 {Command:fill ~ ~ ~-1 ~5 ~6 ~-1 redstone_block},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~-2 ~-1 {Command:"scoreboard players set @e[type=Item] jDBt7_I 1 {Item:{id:\\\"minecraft:redstone_block\\\"},OnGround:1b}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~-2 ~1 {Command:"scoreboard players set @e[type=Item] jDBt7_I 2 {Item:{id:\\\"minecraft:nether_star\\\"},OnGround:1b}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~-2 ~-1 {Command:"execute @e[score_jDBt7_I_min=1,score_jDBt7_I=1] ~ ~ ~ execute @e[r=0,score_jDBt7_I_min=2,score_jDBt7_I=2] ~ ~ ~ summon Item ~ ~ ~ {Item:{id:\\\"minecraft:command_block\\\",Count:1,tag:{}}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~-2 ~1 {Command:"execute @e[score_jDBt7_I_min=1,score_jDBt7_I=1] ~ ~ ~ execute @e[r=0,score_jDBt7_I_min=2,score_jDBt7_I=2] ~ ~ ~ kill @e[type=Item,score_jDBt7_I_min=1,score_jDBt7_I=2,r=3]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~-2 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add bb dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~-2 ~1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Item] bb 1 {Item:{id:\\\"minecraft:skull\\\"},OnGround:1b}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~-2 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ command_block 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-2 ~ soul_sand 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~1 ~-1 ~ soul_sand 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~-1 ~-1 ~ soul_sand 0 /scoreboard players set @e[type=Item,r=0] wither 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~-2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ command_block 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-2 ~ soul_sand 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~1 soul_sand 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~-1 soul_sand 0 /scoreboard players set @e[type=Item,r=0] wither 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~-2 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add wither dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~-2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_wither_min=1] ~ ~ ~ /particle smoke ~ ~ ~ 0.1 3 0.1 0 1000"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~-1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_wither_min=1] ~ ~ ~ /fill ~1 ~1 ~1 ~-1 ~-2 ~-1 air"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_wither_min=1] ~ ~ ~ /summon WitherBoss ~ ~-2 ~ {CustomName:\\\"Wither_Storm\\\",Invulnerable:1}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~-1 ~-1 {Command:"/kill @e[type=Item,score_wither_min=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Ghast,name=witherstorm] ~ ~ ~ /fill ~5 ~5 ~5 ~-5 ~-5 ~-5 air 0 "},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~-1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Ghast,name=witherstorm] ~ ~ ~ /particle smoke ~ ~ ~ 20 20 20 1 1000"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Ghast,name=witherstorm] ~ ~ ~ /effect @a[r=10] minecraft:blindness 3 1 true"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~-1 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add lightning dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~-1 ~1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Giant,name=witherstorm] lightning 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~-1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_lightning_min=420,score_lightning=430] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~ ~ {CustomName:\\\"lightning\\\",Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_lightning_min=430,score_lightning=460] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 30 false @e[type=ArmorStand,name=lightning]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~-1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_lightning_min=430,score_lightning=460] ~ ~ ~ /execute @e[type=ArmorStand,name=lightning] ~ ~ ~ /summon LightningBolt ~ ~ ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_lightning_min=461,score_lightning=461] ~ ~ ~ /kill @e[type=ArmorStand,name=lightning]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~ ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Giant,score_lightning_min=461] lightning 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~ ~1 {Command:"/scoreboard objectives add tnt dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~ ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Giant,name=witherstorm] tnt 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~ ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_tnt_min=20,score_tnt=20] ~ ~ ~ /summon PrimedTnt ~ ~ ~ {Fuse:80}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~ ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=PrimedTnt] tnt 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~ ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,name=witherstorm] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 30 false @e[type=PrimedTnt,score_tnt_min=1,score_tnt=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~ ~-1 {Command:"/tp @e[type=PrimedTnt,score_tnt_min=1,score_tnt=1] ~ ~30 ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~ ~1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Giant,score_tnt_min=20,score_tnt=20] tnt 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~ ~-1 {Command:"/kill @e[type=ArmorStand,name=1b3]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~ ~1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,name=Wither_Storm] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~ ~ {CustomName:\\\"1b3\\\",Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1,Equipment:[{},{},{},{},{id:command_block,Count:1}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~ ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add brb dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~ ~1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=WitherBoss,name=Wither_Storm] brb 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,score_brb_min=720] ~ ~ ~ /summon Giant ~ ~15 ~ {CustomName:\\\"witherstorm\\\",CustomNameVisible:1,PersistenceRequired:1,Equipment:[{id:command_block_minecart,Count:1},{},{},{},{}],DropChances:[0.0F,0.085F,0.085F,0.085F,0.085F],Invulnerable:1,Silent:1,ActiveEffects:[{Id:14,Amplifier:0,Duration:200000,ShowParticles:0b}],Riding:{id:\\\"Ghast\\\",CustomName:\\\"witherstorm\\\",CustomNameVisible:1,Invulnerable:1,Silent:1,ActiveEffects:[{Id:14,Amplifier:0,Duration:200000,ShowParticles:0b}]}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~1 ~1 {Command:"/tp @e[type=WitherBoss,score_brb_min=720] ~ ~-1000 ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~1 ~-1 {Command:"/tp @e[type=WitherBoss,score_brb_min=500,score_brb=550] ~ ~0.1 ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~1 ~1 {Command:"/entitydata @e[type=WitherBoss,score_brb_min=500,score_brb=500] {NoAI:1}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,score_brb_min=550,score_brb=700] ~ ~ ~ /scoreboard players add @e[type=WitherBoss,name=Wither_Storm] ti 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~1 ~1 {Command:"/scoreboard objectives add ti dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,score_ti_min=10] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~-7 ~ {CustomName:\\\"crb\\\",Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1,Equipment:[{},{},{},{},{id:grass,Count:1}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~1 ~1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,score_ti_min=10] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~-7 ~ {CustomName:\\\"crb\\\",Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1,Equipment:[{},{},{},{},{id:stone,Count:1}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~1 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=crb] ti 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~1 ~1 {Command:"/kill @e[type=ArmorStand,score_ti_min=30]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 2 false @e[type=ArmorStand,score_ti_min=2,score_ti=2]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~1 ~1 {Command:"/tp @e[type=ArmorStand,score_ti_min=1] ~ ~0.2 ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=WitherBoss,score_ti_min=10] ti 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~2 ~1 {Command:"/scoreboard objectives add mins dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Giant,name=witherstorm] mins 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_mins_min=20] ~ ~ ~ /summon Zombie ~ ~1 ~ {CustomName:\\\"Wither_storm_minion\\\",CustomNameVisible:1,IsVillager:0,IsBaby:1,Equipment:[{id:stone_sword,Count:1},{id:leather_boots,Count:1,tag:{display:{color:0}}},{id:leather_leggings,Count:1,tag:{display:{color:0}}},{id:leather_chestplate,Count:1,tag:{display:{color:0}}},{id:skull,Damage:1,Count:1}],DropChances:[0.0F,0.0F,0.0F,0.0F,0.0F],Attributes:[{Name:generic.followRange,Base:20}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Zombie,name=Wither_storm_minion] mins 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,name=witherstorm] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 30 false @e[type=Zombie,score_mins_min=1,score_mins=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Giant,score_mins_min=20,score_mins=20] mins 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~2 ~1 {Command:"/scoreboard objectives add wow2 dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Giant,name=witherstorm] wow2 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_wow2_min=300] ~ ~ ~ /summon WitherBoss ~ ~ ~ {CustomName:\\\"Wither_minion\\\",CustomNameVisible:1,Equipment:[{},{},{},{},{id:tnt,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"TNT_fragment\\\"}}}],DropChances:[0.085F,0.085F,0.085F,0.085F,1.0F],Attributes:[{Name:generic.maxHealth,Base:140}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=WitherBoss,name=Wither_minion] wow2 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,name=witherstorm] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 30 false @e[type=WitherBoss,score_wow2_min=1,score_wow2=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~3 ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Giant,score_wow2_min=300,score_wow2=300] wow2 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~3 ~1 {Command:"/scoreboard objectives add bgr dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~3 ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Item] bgr 1 {Item:{id:\\\"minecraft:tnt\\\",Count:2b}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~3 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[name=witherstorm]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~3 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[name=Wither_storm_minion]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~3 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[name=Wither_minion]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~3 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /title @a title {text:\\\"You beat\\\",color:red}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~3 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /title @a subtitle {text:\\\"the wither storm!\\\",color:red}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~3 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /give @a nether_star 10 0 {AttributeModifiers:[{Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1,Amount:5.0,AttributeName:generic.movementSpeed,Name:whee}],display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~3 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[type=Item,score_bgr_min=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~3 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add ca dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~3 ~1 {Command:"/scoreboard players add @a ca 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~4 ~-1 {Command:"/title @a[score_ca_min=1,score_ca=1] title {text:\\\"Wither storm boss Ghasttle\\\",color:gray}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~4 ~1 {Command:"/title @a[score_ca_min=1,score_ca=1] subtitle {text:\\\"Made by THCommandBlocks\\\",color:gray}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~4 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add dsadas dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~4 ~1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Item] dsadas 1 {Item:{id:\\\"minecraft:iron_ingot\\\"}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~4 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_dsadas_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Villager,r=0] ~ ~ ~ /summon Villager ~ ~ ~ {CustomName:\\\"Crafter\\\",CustomNameVisible:1,Profession:0,Offers:{Recipes:[{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:leather_helmet,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:leather_helmet,Count:1,tag:{Unbreakable:1,ench:[{id:0,lvl:2},{id:1,lvl:2},{id:3,lvl:2},{id:4,lvl:2},{id:5,lvl:2},{id:6,lvl:2},{id:7,lvl:2}],display:{Name:\\\"Wither helmet\\\",color:0}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:leather_chestplate,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:leather_chestplate,Count:1,tag:{Unbreakable:1,ench:[{id:0,lvl:2},{id:1,lvl:2},{id:3,lvl:2},{id:4,lvl:2},{id:7,lvl:2}],display:{Name:\\\"Wither chestplate\\\",color:0}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:leather_leggings,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:leather_leggings,Count:1,tag:{Unbreakable:1,ench:[{id:0,lvl:2},{id:1,lvl:2},{id:3,lvl:2},{id:4,lvl:2},{id:7,lvl:2}],display:{Name:\\\"Wither leggings\\\",color:0}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:leather_boots,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:leather_boots,Count:1,tag:{Unbreakable:1,ench:[{id:0,lvl:2},{id:1,lvl:2},{id:2,lvl:2},{id:3,lvl:2},{id:4,lvl:2},{id:7,lvl:2},{id:8,lvl:2}],display:{Name:\\\"Wither boots\\\",color:0}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:iron_sword,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:iron_sword,Count:1,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:\\\"Wither sword\\\"},ench:[{id:16,lvl:3},{id:17,lvl:3},{id:18,lvl:3},{id:19,lvl:3},{id:20,lvl:3},{id:21,lvl:3}]}}}]}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~4 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_dsadas_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Villager,r=0] ~ ~ ~ /particle happyVillager ~ ~ ~ 1 1 1 1 100"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~4 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_dsadas_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Villager,r=0] ~ ~ ~ /kill @e[type=Villager,name=!Crafter,r=0]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~4 ~1 {Command:"/execute @e[type=Villager,name=Crafter] ~ ~ ~ /kill @e[type=Item,score_dsadas_min=1,r=0]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~3 ~-2 ~ redstone_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-2 ~-1 ~6 ~4 ~-1 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-2 ~-1 ~8 ~3 ~-1 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-2 ~1 ~6 ~4 ~1 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-2 ~1 ~8 ~3 ~1 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~1 ~2 ~ wall_sign 4 replace {Text1:"{text:\\\"Wither storm \\\",color:gray}",Text2:"{text:\\\"in one command\\\",color:dark_gray}",Text3:"{text:\\\"Made by\\\",color:gray}",Text4:"{text:\\\"THCommandBlocks\\\",color:dark_gray}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~1 ~1 ~ wall_sign 4 replace {Text1:"{text:\\\"Remove machine\\\",color:red,clickEvent:{action:\\\"run_command\\\",value:\\\"/tellraw @a {text:\\\\\\\"Machine removed\\\\\\\",color:red}\\\"}}",Text4:"{text:\\\"\\\",clickEvent:{action:\\\"run_command\\\",value:\\\"fill ~ ~-4 ~-2 ~9 ~5 ~2 air\\\"}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~1 ~ ~ wall_sign 4 replace {Text1:"{text:\\\"Command made\\\",color:dark_blue}",Text2:"{text:\\\"with MrGarretto's\\\",color:gold}",Text3:"{text:\\\"one command \\\",color:dark_blue}",Text4:"{text:\\\"combiner\\\",color:gold}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-2 ~-2 ~9 ~4 ~2 stained_glass 15 replace stained_hardened_clay 15,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~-2 ~9 ~5 ~2 stained_hardened_clay 15 hollow,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:gamerule commandBlockOutput false,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Riding:{id:FallingSand,Block:activator_rail,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:stone,Time:1}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

 

سطح متوسط

/summon MinecartCommandBlock ~ ~1 ~ {Command:kill @e[type=MinecartCommandBlock,r=1],Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~ ~-1 ~1 redstone_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~ ~ ~1 command_block 0 replace {Command:fill ~ ~-3 ~-1 ~ ~ ~ air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard objectives add jDBt7_I dummy",Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~-2 ~-1 {Command:fill ~ ~ ~1 ~5 ~6 ~1 stone},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~-2 ~1 {Command:fill ~ ~ ~-1 ~5 ~6 ~-1 redstone_block},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~-2 ~-1 {Command:"scoreboard players set @e[type=Item] jDBt7_I 1 {Item:{id:\\\"minecraft:redstone_block\\\"},OnGround:1b}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~-2 ~1 {Command:"scoreboard players set @e[type=Item] jDBt7_I 2 {Item:{id:\\\"minecraft:nether_star\\\"},OnGround:1b}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~-2 ~-1 {Command:"execute @e[score_jDBt7_I_min=1,score_jDBt7_I=1] ~ ~ ~ execute @e[r=0,score_jDBt7_I_min=2,score_jDBt7_I=2] ~ ~ ~ summon Item ~ ~ ~ {Item:{id:\\\"minecraft:command_block\\\",Count:1,tag:{}}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~-2 ~1 {Command:"execute @e[score_jDBt7_I_min=1,score_jDBt7_I=1] ~ ~ ~ execute @e[r=0,score_jDBt7_I_min=2,score_jDBt7_I=2] ~ ~ ~ kill @e[type=Item,score_jDBt7_I_min=1,score_jDBt7_I=2,r=3]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~-2 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add bb dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~-2 ~1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Item] bb 1 {Item:{id:\\\"minecraft:skull\\\"},OnGround:1b}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~-2 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ command_block 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-2 ~ soul_sand 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~1 ~-1 ~ soul_sand 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~-1 ~-1 ~ soul_sand 0 /scoreboard players set @e[type=Item,r=0] wither 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~-2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ command_block 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-2 ~ soul_sand 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~1 soul_sand 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~-1 soul_sand 0 /scoreboard players set @e[type=Item,r=0] wither 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~-2 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add wither dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~-2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_wither_min=1] ~ ~ ~ /particle smoke ~ ~ ~ 0.1 3 0.1 0 1000"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~-1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_wither_min=1] ~ ~ ~ /fill ~1 ~1 ~1 ~-1 ~-2 ~-1 air"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_wither_min=1] ~ ~ ~ /summon WitherBoss ~ ~-2 ~ {CustomName:\\\"Wither_Storm\\\",Invulnerable:1}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~-1 ~-1 {Command:"/kill @e[type=Item,score_wither_min=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Ghast,name=witherstorm] ~ ~ ~ /fill ~5 ~5 ~5 ~-5 ~-5 ~-5 air 0 "},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~-1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Ghast,name=witherstorm] ~ ~ ~ /particle smoke ~ ~ ~ 20 20 20 1 1000"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Ghast,name=witherstorm] ~ ~ ~ /effect @a[r=10] minecraft:blindness 3 1 true"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~-1 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add lightning dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~-1 ~1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Giant,name=witherstorm] lightning 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~-1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_lightning_min=420,score_lightning=430] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~ ~ {CustomName:\\\"lightning\\\",Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_lightning_min=430,score_lightning=460] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 30 false @e[type=ArmorStand,name=lightning]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~-1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_lightning_min=430,score_lightning=460] ~ ~ ~ /execute @e[type=ArmorStand,name=lightning] ~ ~ ~ /summon LightningBolt ~ ~ ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_lightning_min=461,score_lightning=461] ~ ~ ~ /kill @e[type=ArmorStand,name=lightning]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~ ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Giant,score_lightning_min=461] lightning 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~ ~1 {Command:"/scoreboard objectives add tnt dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~ ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Giant,name=witherstorm] tnt 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~ ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_tnt_min=20,score_tnt=20] ~ ~ ~ /summon PrimedTnt ~ ~ ~ {Fuse:80}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~ ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=PrimedTnt] tnt 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~ ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,name=witherstorm] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 30 false @e[type=PrimedTnt,score_tnt_min=1,score_tnt=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~ ~-1 {Command:"/tp @e[type=PrimedTnt,score_tnt_min=1,score_tnt=1] ~ ~30 ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~ ~1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Giant,score_tnt_min=20,score_tnt=20] tnt 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~ ~-1 {Command:"/kill @e[type=ArmorStand,name=1b3]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~ ~1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,name=Wither_Storm] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~ ~ {CustomName:\\\"1b3\\\",Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1,Equipment:[{},{},{},{},{id:command_block,Count:1}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~ ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add brb dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~ ~1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=WitherBoss,name=Wither_Storm] brb 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,score_brb_min=720] ~ ~ ~ /summon Giant ~ ~15 ~ {CustomName:\\\"witherstorm\\\",CustomNameVisible:1,PersistenceRequired:1,Equipment:[{id:command_block_minecart,Count:1},{},{},{},{}],DropChances:[0.0F,0.085F,0.085F,0.085F,0.085F],Invulnerable:1,Silent:1,ActiveEffects:[{Id:14,Amplifier:0,Duration:200000,ShowParticles:0b}],Riding:{id:\\\"Ghast\\\",CustomName:\\\"witherstorm\\\",CustomNameVisible:1,Invulnerable:1,Silent:1,ActiveEffects:[{Id:14,Amplifier:0,Duration:200000,ShowParticles:0b}]}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~1 ~1 {Command:"/tp @e[type=WitherBoss,score_brb_min=720] ~ ~-1000 ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~1 ~-1 {Command:"/tp @e[type=WitherBoss,score_brb_min=500,score_brb=550] ~ ~0.1 ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~1 ~1 {Command:"/entitydata @e[type=WitherBoss,score_brb_min=500,score_brb=500] {NoAI:1}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,score_brb_min=550,score_brb=700] ~ ~ ~ /scoreboard players add @e[type=WitherBoss,name=Wither_Storm] ti 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~1 ~1 {Command:"/scoreboard objectives add ti dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,score_ti_min=10] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~-7 ~ {CustomName:\\\"crb\\\",Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1,Equipment:[{},{},{},{},{id:grass,Count:1}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~1 ~1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,score_ti_min=10] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~-7 ~ {CustomName:\\\"crb\\\",Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1,Equipment:[{},{},{},{},{id:stone,Count:1}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~1 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=crb] ti 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~1 ~1 {Command:"/kill @e[type=ArmorStand,score_ti_min=30]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 2 false @e[type=ArmorStand,score_ti_min=2,score_ti=2]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~1 ~1 {Command:"/tp @e[type=ArmorStand,score_ti_min=1] ~ ~0.2 ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=WitherBoss,score_ti_min=10] ti 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~2 ~1 {Command:"/scoreboard objectives add mins dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Giant,name=witherstorm] mins 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_mins_min=20] ~ ~ ~ /summon Zombie ~ ~1 ~ {CustomName:\\\"Wither_storm_minion\\\",CustomNameVisible:1,IsVillager:0,IsBaby:1,Equipment:[{id:stone_sword,Count:1},{id:leather_boots,Count:1,tag:{display:{color:0}}},{id:leather_leggings,Count:1,tag:{display:{color:0}}},{id:leather_chestplate,Count:1,tag:{display:{color:0}}},{id:skull,Damage:1,Count:1}],DropChances:[0.0F,0.0F,0.0F,0.0F,0.0F],Attributes:[{Name:generic.followRange,Base:20}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Zombie,name=Wither_storm_minion] mins 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,name=witherstorm] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 30 false @e[type=Zombie,score_mins_min=1,score_mins=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Giant,score_mins_min=20,score_mins=20] mins 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~2 ~1 {Command:"/scoreboard objectives add wow2 dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Giant,name=witherstorm] wow2 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_wow2_min=300] ~ ~ ~ /summon WitherBoss ~ ~ ~ {CustomName:\\\"Wither_minion\\\",CustomNameVisible:1,Equipment:[{},{},{},{},{id:tnt,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"TNT_fragment\\\"}}}],DropChances:[0.085F,0.085F,0.085F,0.085F,1.0F],Attributes:[{Name:generic.maxHealth,Base:140}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=WitherBoss,name=Wither_minion] wow2 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,name=witherstorm] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 30 false @e[type=WitherBoss,score_wow2_min=1,score_wow2=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~3 ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Giant,score_wow2_min=300,score_wow2=300] wow2 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~3 ~1 {Command:"/scoreboard objectives add bgr dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~3 ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Item] bgr 1 {Item:{id:\\\"minecraft:tnt\\\",Count:5b}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~3 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[name=witherstorm]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~3 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[name=Wither_storm_minion]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~3 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[name=Wither_minion]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~3 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /title @a title {text:\\\"You beat\\\",color:red}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~3 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /title @a subtitle {text:\\\"the wither storm!\\\",color:red}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~3 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /give @a nether_star 10 0 {AttributeModifiers:[{Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1,Amount:5.0,AttributeName:generic.movementSpeed,Name:whee}],display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~3 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[type=Item,score_bgr_min=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~3 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add ca dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~3 ~1 {Command:"/scoreboard players add @a ca 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~4 ~-1 {Command:"/title @a[score_ca_min=1,score_ca=1] title {text:\\\"Wither storm boss Ghasttle\\\",color:gray}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~4 ~1 {Command:"/title @a[score_ca_min=1,score_ca=1] subtitle {text:\\\"Made by THCommandBlocks\\\",color:gray}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~4 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add dsadas dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~4 ~1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Item] dsadas 1 {Item:{id:\\\"minecraft:iron_ingot\\\"}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~4 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_dsadas_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Villager,r=0] ~ ~ ~ /summon Villager ~ ~ ~ {CustomName:\\\"Crafter\\\",CustomNameVisible:1,Profession:0,Offers:{Recipes:[{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:leather_helmet,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:leather_helmet,Count:1,tag:{Unbreakable:1,ench:[{id:0,lvl:2},{id:1,lvl:2},{id:3,lvl:2},{id:4,lvl:2},{id:5,lvl:2},{id:6,lvl:2},{id:7,lvl:2}],display:{Name:\\\"Wither helmet\\\",color:0}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:leather_chestplate,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:leather_chestplate,Count:1,tag:{Unbreakable:1,ench:[{id:0,lvl:2},{id:1,lvl:2},{id:3,lvl:2},{id:4,lvl:2},{id:7,lvl:2}],display:{Name:\\\"Wither chestplate\\\",color:0}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:leather_leggings,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:leather_leggings,Count:1,tag:{Unbreakable:1,ench:[{id:0,lvl:2},{id:1,lvl:2},{id:3,lvl:2},{id:4,lvl:2},{id:7,lvl:2}],display:{Name:\\\"Wither leggings\\\",color:0}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:leather_boots,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:leather_boots,Count:1,tag:{Unbreakable:1,ench:[{id:0,lvl:2},{id:1,lvl:2},{id:2,lvl:2},{id:3,lvl:2},{id:4,lvl:2},{id:7,lvl:2},{id:8,lvl:2}],display:{Name:\\\"Wither boots\\\",color:0}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:iron_sword,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:iron_sword,Count:1,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:\\\"Wither sword\\\"},ench:[{id:16,lvl:3},{id:17,lvl:3},{id:18,lvl:3},{id:19,lvl:3},{id:20,lvl:3},{id:21,lvl:3}]}}}]}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~4 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_dsadas_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Villager,r=0] ~ ~ ~ /particle happyVillager ~ ~ ~ 1 1 1 1 100"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~4 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_dsadas_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Villager,r=0] ~ ~ ~ /kill @e[type=Villager,name=!Crafter,r=0]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~4 ~1 {Command:"/execute @e[type=Villager,name=Crafter] ~ ~ ~ /kill @e[type=Item,score_dsadas_min=1,r=0]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~3 ~-2 ~ redstone_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-2 ~-1 ~6 ~4 ~-1 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-2 ~-1 ~8 ~3 ~-1 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-2 ~1 ~6 ~4 ~1 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-2 ~1 ~8 ~3 ~1 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~1 ~2 ~ wall_sign 4 replace {Text1:"{text:\\\"Wither storm \\\",color:gray}",Text2:"{text:\\\"in one command\\\",color:dark_gray}",Text3:"{text:\\\"Made by\\\",color:gray}",Text4:"{text:\\\"THCommandBlocks\\\",color:dark_gray}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~1 ~1 ~ wall_sign 4 replace {Text1:"{text:\\\"Remove machine\\\",color:red,clickEvent:{action:\\\"run_command\\\",value:\\\"/tellraw @a {text:\\\\\\\"Machine removed\\\\\\\",color:red}\\\"}}",Text4:"{text:\\\"\\\",clickEvent:{action:\\\"run_command\\\",value:\\\"fill ~ ~-4 ~-2 ~9 ~5 ~2 air\\\"}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~1 ~ ~ wall_sign 4 replace {Text1:"{text:\\\"Command made\\\",color:dark_blue}",Text2:"{text:\\\"with MrGarretto's\\\",color:gold}",Text3:"{text:\\\"one command \\\",color:dark_blue}",Text4:"{text:\\\"combiner\\\",color:gold}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-2 ~-2 ~9 ~4 ~2 stained_glass 15 replace stained_hardened_clay 15,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~-2 ~9 ~5 ~2 stained_hardened_clay 15 hollow,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:gamerule commandBlockOutput false,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Riding:{id:FallingSand,Block:activator_rail,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:stone,Time:1}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

 

و سطح سخت
summon MinecartCommandBlock ~ ~1 ~ {Command:kill @e[type=MinecartCommandBlock,r=1],Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~ ~-1 ~1 redstone_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~ ~ ~1 command_block 0 replace {Command:fill ~ ~-3 ~-1 ~ ~ ~ air},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:"scoreboard objectives add jDBt7_I dummy",Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~-2 ~-1 {Command:fill ~ ~ ~1 ~5 ~6 ~1 stone},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~-2 ~1 {Command:fill ~ ~ ~-1 ~5 ~6 ~-1 redstone_block},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~-2 ~-1 {Command:"scoreboard players set @e[type=Item] jDBt7_I 1 {Item:{id:\\\"minecraft:redstone_block\\\"},OnGround:1b}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~-2 ~1 {Command:"scoreboard players set @e[type=Item] jDBt7_I 2 {Item:{id:\\\"minecraft:nether_star\\\"},OnGround:1b}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~-2 ~-1 {Command:"execute @e[score_jDBt7_I_min=1,score_jDBt7_I=1] ~ ~ ~ execute @e[r=0,score_jDBt7_I_min=2,score_jDBt7_I=2] ~ ~ ~ summon Item ~ ~ ~ {Item:{id:\\\"minecraft:command_block\\\",Count:1,tag:{}}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~-2 ~1 {Command:"execute @e[score_jDBt7_I_min=1,score_jDBt7_I=1] ~ ~ ~ execute @e[r=0,score_jDBt7_I_min=2,score_jDBt7_I=2] ~ ~ ~ kill @e[type=Item,score_jDBt7_I_min=1,score_jDBt7_I=2,r=3]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~-2 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add bb dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~-2 ~1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Item] bb 1 {Item:{id:\\\"minecraft:skull\\\"},OnGround:1b}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~-2 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ command_block 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-2 ~ soul_sand 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~1 ~-1 ~ soul_sand 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~-1 ~-1 ~ soul_sand 0 /scoreboard players set @e[type=Item,r=0] wither 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~-2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ command_block 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-2 ~ soul_sand 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~1 soul_sand 0 /execute @e[type=Item,score_bb_min=1] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~-1 soul_sand 0 /scoreboard players set @e[type=Item,r=0] wither 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~-2 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add wither dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~-2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_wither_min=1] ~ ~ ~ /particle smoke ~ ~ ~ 0.1 3 0.1 0 1000"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~-1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_wither_min=1] ~ ~ ~ /fill ~1 ~1 ~1 ~-1 ~-2 ~-1 air"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_wither_min=1] ~ ~ ~ /summon WitherBoss ~ ~-2 ~ {CustomName:\\\"Wither_Storm\\\",Invulnerable:1}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~-1 ~-1 {Command:"/kill @e[type=Item,score_wither_min=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Ghast,name=witherstorm] ~ ~ ~ /fill ~5 ~5 ~5 ~-5 ~-5 ~-5 air 0 "},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~-1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Ghast,name=witherstorm] ~ ~ ~ /particle smoke ~ ~ ~ 20 20 20 1 1000"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Ghast,name=witherstorm] ~ ~ ~ /effect @a[r=10] minecraft:blindness 3 1 true"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~-1 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add lightning dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~-1 ~1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Giant,name=witherstorm] lightning 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~-1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_lightning_min=420,score_lightning=430] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~ ~ {CustomName:\\\"lightning\\\",Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_lightning_min=430,score_lightning=460] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 30 false @e[type=ArmorStand,name=lightning]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~-1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_lightning_min=430,score_lightning=460] ~ ~ ~ /execute @e[type=ArmorStand,name=lightning] ~ ~ ~ /summon LightningBolt ~ ~ ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~-1 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_lightning_min=461,score_lightning=461] ~ ~ ~ /kill @e[type=ArmorStand,name=lightning]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~ ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Giant,score_lightning_min=461] lightning 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~ ~1 {Command:"/scoreboard objectives add tnt dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~ ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Giant,name=witherstorm] tnt 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~ ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_tnt_min=20,score_tnt=20] ~ ~ ~ /summon PrimedTnt ~ ~ ~ {Fuse:80}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~ ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=PrimedTnt] tnt 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~ ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,name=witherstorm] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 30 false @e[type=PrimedTnt,score_tnt_min=1,score_tnt=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~ ~-1 {Command:"/tp @e[type=PrimedTnt,score_tnt_min=1,score_tnt=1] ~ ~30 ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~ ~1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Giant,score_tnt_min=20,score_tnt=20] tnt 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~ ~-1 {Command:"/kill @e[type=ArmorStand,name=1b3]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~ ~1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,name=Wither_Storm] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~ ~ {CustomName:\\\"1b3\\\",Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1,Equipment:[{},{},{},{},{id:command_block,Count:1}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~ ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add brb dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~ ~1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=WitherBoss,name=Wither_Storm] brb 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,score_brb_min=720] ~ ~ ~ /summon Giant ~ ~15 ~ {CustomName:\\\"witherstorm\\\",CustomNameVisible:1,PersistenceRequired:1,Equipment:[{id:command_block_minecart,Count:1},{},{},{},{}],DropChances:[0.0F,0.085F,0.085F,0.085F,0.085F],Invulnerable:1,Silent:1,ActiveEffects:[{Id:14,Amplifier:0,Duration:200000,ShowParticles:0b}],Riding:{id:\\\"Ghast\\\",CustomName:\\\"witherstorm\\\",CustomNameVisible:1,Invulnerable:1,Silent:1,ActiveEffects:[{Id:14,Amplifier:0,Duration:200000,ShowParticles:0b}]}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~1 ~1 {Command:"/tp @e[type=WitherBoss,score_brb_min=720] ~ ~-1000 ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~1 ~-1 {Command:"/tp @e[type=WitherBoss,score_brb_min=500,score_brb=550] ~ ~0.1 ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~1 ~1 {Command:"/entitydata @e[type=WitherBoss,score_brb_min=500,score_brb=500] {NoAI:1}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,score_brb_min=550,score_brb=700] ~ ~ ~ /scoreboard players add @e[type=WitherBoss,name=Wither_Storm] ti 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~1 ~1 {Command:"/scoreboard objectives add ti dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,score_ti_min=10] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~-7 ~ {CustomName:\\\"crb\\\",Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1,Equipment:[{},{},{},{},{id:grass,Count:1}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~1 ~1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss,score_ti_min=10] ~ ~ ~ /summon ArmorStand ~ ~-7 ~ {CustomName:\\\"crb\\\",Invisible:1,Invulnerable:1,NoGravity:1,Equipment:[{},{},{},{},{id:stone,Count:1}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~1 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=ArmorStand,name=crb] ti 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~1 ~1 {Command:"/kill @e[type=ArmorStand,score_ti_min=30]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~1 ~-1 {Command:"/execute @e[type=WitherBoss] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 2 false @e[type=ArmorStand,score_ti_min=2,score_ti=2]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~1 ~1 {Command:"/tp @e[type=ArmorStand,score_ti_min=1] ~ ~0.2 ~"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=WitherBoss,score_ti_min=10] ti 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~2 ~1 {Command:"/scoreboard objectives add mins dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Giant,name=witherstorm] mins 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_mins_min=20] ~ ~ ~ /summon Zombie ~ ~1 ~ {CustomName:\\\"Wither_storm_minion\\\",CustomNameVisible:1,IsVillager:0,IsBaby:1,Equipment:[{id:stone_sword,Count:1},{id:leather_boots,Count:1,tag:{display:{color:0}}},{id:leather_leggings,Count:1,tag:{display:{color:0}}},{id:leather_chestplate,Count:1,tag:{display:{color:0}}},{id:skull,Damage:1,Count:1}],DropChances:[0.0F,0.0F,0.0F,0.0F,0.0F],Attributes:[{Name:generic.followRange,Base:20}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Zombie,name=Wither_storm_minion] mins 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,name=witherstorm] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 30 false @e[type=Zombie,score_mins_min=1,score_mins=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Giant,score_mins_min=20,score_mins=20] mins 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~2 ~1 {Command:"/scoreboard objectives add wow2 dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Giant,name=witherstorm] wow2 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,score_wow2_min=300] ~ ~ ~ /summon WitherBoss ~ ~ ~ {CustomName:\\\"Wither_minion\\\",CustomNameVisible:1,Equipment:[{},{},{},{},{id:tnt,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"TNT_fragment\\\"}}}],DropChances:[0.085F,0.085F,0.085F,0.085F,1.0F],Attributes:[{Name:generic.maxHealth,Base:140}]}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~2 ~-1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=WitherBoss,name=Wither_minion] wow2 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~2 ~1 {Command:"/execute @e[type=Giant,name=witherstorm] ~ ~ ~ /spreadplayers ~ ~ 1 30 false @e[type=WitherBoss,score_wow2_min=1,score_wow2=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~3 ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Giant,score_wow2_min=300,score_wow2=300] wow2 0"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~3 ~1 {Command:"/scoreboard objectives add bgr dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~3 ~-1 {Command:"/scoreboard players set @e[type=Item] bgr 1 {Item:{id:\\\"minecraft:tnt\\\",Count:10b}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~3 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[name=witherstorm]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~3 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[name=Wither_storm_minion]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~3 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[name=Wither_minion]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~3 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /title @a title {text:\\\"You beat\\\",color:red}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~3 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /title @a subtitle {text:\\\"the wither storm!\\\",color:red}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~3 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /give @a nether_star 10 0 {AttributeModifiers:[{Operation:0,UUIDLeast:1,UUIDMost:1,Amount:5.0,AttributeName:generic.movementSpeed,Name:whee}],display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~7 ~3 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_bgr_min=1] ~ ~ ~ /kill @e[type=Item,score_bgr_min=1]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~3 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add ca dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~8 ~3 ~1 {Command:"/scoreboard players add @a ca 1"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~4 ~-1 {Command:"/title @a[score_ca_min=1,score_ca=1] title {text:\\\"Wither storm boss Ghasttle\\\",color:gray}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~3 ~4 ~1 {Command:"/title @a[score_ca_min=1,score_ca=1] subtitle {text:\\\"Made by THCommandBlocks\\\",color:gray}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~4 ~-1 {Command:"/scoreboard objectives add dsadas dummy"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~4 ~4 ~1 {Command:"/scoreboard players add @e[type=Item] dsadas 1 {Item:{id:\\\"minecraft:iron_ingot\\\"}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~4 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_dsadas_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Villager,r=0] ~ ~ ~ /summon Villager ~ ~ ~ {CustomName:\\\"Crafter\\\",CustomNameVisible:1,Profession:0,Offers:{Recipes:[{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:leather_helmet,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:leather_helmet,Count:1,tag:{Unbreakable:1,ench:[{id:0,lvl:2},{id:1,lvl:2},{id:3,lvl:2},{id:4,lvl:2},{id:5,lvl:2},{id:6,lvl:2},{id:7,lvl:2}],display:{Name:\\\"Wither helmet\\\",color:0}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:leather_chestplate,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:leather_chestplate,Count:1,tag:{Unbreakable:1,ench:[{id:0,lvl:2},{id:1,lvl:2},{id:3,lvl:2},{id:4,lvl:2},{id:7,lvl:2}],display:{Name:\\\"Wither chestplate\\\",color:0}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:leather_leggings,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:leather_leggings,Count:1,tag:{Unbreakable:1,ench:[{id:0,lvl:2},{id:1,lvl:2},{id:3,lvl:2},{id:4,lvl:2},{id:7,lvl:2}],display:{Name:\\\"Wither leggings\\\",color:0}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:leather_boots,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:leather_boots,Count:1,tag:{Unbreakable:1,ench:[{id:0,lvl:2},{id:1,lvl:2},{id:2,lvl:2},{id:3,lvl:2},{id:4,lvl:2},{id:7,lvl:2},{id:8,lvl:2}],display:{Name:\\\"Wither boots\\\",color:0}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:iron_sword,Count:1},buyB:{id:nether_star,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Super dooper nether star\\\"}}},sell:{id:iron_sword,Count:1,tag:{Unbreakable:1,display:{Name:\\\"Wither sword\\\"},ench:[{id:16,lvl:3},{id:17,lvl:3},{id:18,lvl:3},{id:19,lvl:3},{id:20,lvl:3},{id:21,lvl:3}]}}}]}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~5 ~4 ~1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_dsadas_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Villager,r=0] ~ ~ ~ /particle happyVillager ~ ~ ~ 1 1 1 1 100"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~4 ~-1 {Command:"/execute @e[type=Item,score_dsadas_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[type=Villager,r=0] ~ ~ ~ /kill @e[type=Villager,name=!Crafter,r=0]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:blockdata ~6 ~4 ~1 {Command:"/execute @e[type=Villager,name=Crafter] ~ ~ ~ /kill @e[type=Item,score_dsadas_min=1,r=0]"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~3 ~-2 ~ redstone_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-2 ~-1 ~6 ~4 ~-1 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-2 ~-1 ~8 ~3 ~-1 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-2 ~1 ~6 ~4 ~1 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~3 ~-2 ~1 ~8 ~3 ~1 command_block,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~1 ~2 ~ wall_sign 4 replace {Text1:"{text:\\\"Wither storm \\\",color:gray}",Text2:"{text:\\\"in one command\\\",color:dark_gray}",Text3:"{text:\\\"Made by\\\",color:gray}",Text4:"{text:\\\"THCommandBlocks\\\",color:dark_gray}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~1 ~1 ~ wall_sign 4 replace {Text1:"{text:\\\"Remove machine\\\",color:red,clickEvent:{action:\\\"run_command\\\",value:\\\"/tellraw @a {text:\\\\\\\"Machine removed\\\\\\\",color:red}\\\"}}",Text4:"{text:\\\"\\\",clickEvent:{action:\\\"run_command\\\",value:\\\"fill ~ ~-4 ~-2 ~9 ~5 ~2 air\\\"}}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:setblock ~1 ~ ~ wall_sign 4 replace {Text1:"{text:\\\"Command made\\\",color:dark_blue}",Text2:"{text:\\\"with MrGarretto's\\\",color:gold}",Text3:"{text:\\\"one command \\\",color:dark_blue}",Text4:"{text:\\\"combiner\\\",color:gold}"},Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-2 ~-2 ~9 ~4 ~2 stained_glass 15 replace stained_hardened_clay 15,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:fill ~2 ~-3 ~-2 ~9 ~5 ~2 stained_hardened_clay 15 hollow,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Command:gamerule commandBlockOutput false,Riding:{id:MinecartCommandBlock,Riding:{id:FallingSand,Block:activator_rail,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:redstone_block,Time:1,Riding:{id:FallingSand,Block:stone,Time:1}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

 

خوب روش:
اول nether star & red stone block رو بندازین زمین
یه کامند بلاک به وجود میاد اونو بردارین
حالا
 اسپاون wither رو کی بلده؟
به جای soul sand وسطی کامند بلاک رو بزارید
حالا هد wither رو بندازین رو کامند بلاک

Diamond: به این شکل

تمام اول یه wither گوگولی هست که باید یه کم جونشو ببرید ولی بعدش………
 به امید این که مدیر قبول کنه
114+
اگه شما هم دوست دارین اطلاعاتتون رو با بقیه به اشتراک بذارید و نویسنده سایت بشین اینجا کلیک کنید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کپچا *

برای مشاهده یکی از پست های سایت
بصورت تصادفی اینجا کلیک کنید.